Appartementseigenaren opgelet! Vernietigbaar besluit in VvE: kom zelf tijdig in actie

24 juni 2019

Op 21 juni 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor appartementseigenaren in een Vereniging van Eigenaars (VvE). Besluiten die binnen een VvE worden genomen kunnen onder omstandigheden vernietigbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een besluit in strijd is met de akte van splitsing of in strijd is met het splitsingsreglement.

Als een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit dat is genomen in een VvE-vergadering en de mogelijkheid bestaat om dit besluit te vernietigen, dan moet de appartementseigenaar er op letten dat hij tijdig een beroep doet op de vernietiging van dat besluit. Een appartementseigenaar die niet aanwezig was tijdens de VvE-vergadering zal zich moeten inspannen om kennis te nemen van de in de VvE-vergadering genomen besluiten.

Wanneer

Besluiten die binnen een VvE worden genomen kunnen onder omstandigheden vernietigbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een besluit in strijd is met de akte van splitsing of in strijd is met het splitsingsreglement. Als een appartementseigenaar een dergelijk besluit wil vernietigen, dan zal hij in actie moeten komen. Uit de wet (artikel 5:130 lid 2 Burgerlijk Wetboek) volgt dat het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen één maand na de dag waarop degene die het verzoek doet van het besluit kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen. De gedachte hierbij is dat rekening wordt gehouden met het belang van de eigenaars om zo spoedig mogelijk te weten of het genomen besluit geldig is of niet. Als de termijn van één maand is verstreken, dan kan het besluit niet meer worden aangetast.

Casus & Oordeel

Aan de Hoge Raad werd de vraag voorgelegd vanaf welk moment een appartementseigenaar die niet bij de VvE-vergadering aanwezig was, van een in die VvE-vergadering genomen besluit kennis heeft kunnen nemen. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. De Hoge Raad oordeelt dat hierbij veel gewicht toekomt aan de gebruiken binnen de VvE over de wijze waarop besluiten ter kennis van de leden worden gebracht. Geldt binnen een VvE het gebruik om besluiten onder haar leden bekend te maken, bijvoorbeeld door verspreiding van een besluitenlijst of notulen van een vergadering, dan is het uitgangspunt dat een appartementseigenaar die niet ter vergadering aanwezig was, van een daar genomen besluit redelijkerwijs heeft kunnen kennisnemen vanaf het moment waarop die bekendmaking heeft plaatsgevonden. Dit kan anders zijn als de appartementseigenaar feiten en omstandigheden stelt en zo nodig bewijst waaruit volgt dat hij pas op een later moment redelijkerwijs van het besluit heeft kunnen kennisnemen.

Als binnen een VvE geen sprake is van het hiervoor genoemde gebruik, dan mag van een niet ter vergadering aanwezige appartementseigenaar die wist of behoorde te weten dat en wanneer een vergadering plaatsvond en welke besluiten op die vergadering genomen zouden worden, worden verwacht dat hij moeite doet om kort na de vergadering kennis te nemen van de genomen besluiten. Van de appartementseigenaar mag in dat geval in beginsel worden verwacht dat hij binnen een week na de VvE-vergadering informatie inwint over die besluiten. De termijn van één maand begint dan te lopen uiterlijk op de dag na het einde van die week.

Let op:

Het is dus van belang dat een appartementseigenaar tijdig aan de bel trekt als hij een in de VvE-vergadering genomen besluit wenst te vernietigen en dat hij, indien hij niet aanwezig was bij de VvE-vergadering, ervoor zorgt dat hij op korte termijn informatie inwint over de tijdens de VvE-vergadering genomen besluiten.

Het arrest van de Hoge Raad kunt u hier nalezen. Heeft u na het lezen van het arrest nog vragen, neem dan gerust contact op met het expertiseteam Vastgoed en Projectontwikkeling.