Beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen

recente uitspraken 07 juli 2021

Een handelsnaam is de naam waarmee een onderneming deelneemt aan het handelsverkeer. Door de groei aan het aantal opgerichte webshops worden domeinnamen tegenwoordig steeds vaker gebruikt als handelsnaam.

In de uitspraak van 8 maart 2021 heeft rechtbank Rotterdam een vonnis gewezen in een zaak over het gebruik van een domeinnaam als handelsnaam. In deze uitspraak wordt de rechtsregel uit het recent gewezen arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2021, toegepast.

Juridisch kader

Volgens artikel 5 van de Handelsnaamwet (“Hnw”) is het verboden om een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een (oudere) bestaande handelsnaam als bij het publiek verwarring tussen ondernemingen te duchten is. Lange tijd werd gedacht dat voor het aannemen van verwarringsgevaar op grond van art. 5 Hnw, naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden vereist was.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest DOC / Dairy Partners van 19 februari 2921 duidelijkheid verschaft over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen. Een handelsnaam is beschrijvend wanneer deze een kenmerk van waren of diensten van een onderneming aangeeft. Voor inbreuk op een beschrijvende handelsnaam zijn bijkomende omstandigheden niet vereist volgens de Hoge Raad. Voor het aannemen van verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw geldt dus uitsluitend het criterium van verwarringsgevaar.

Toepassing rechtsregel

In de uitspraak van 8 maart 2021 van rechtbank Rotterdam kwam de vraag aan de orde of het gebruik van onder meer de naam “VR Arcade” en “VR Arcade Rotterdam” door gedaagde, inbreuk maakt op de oudere handelsnaam “VR Arcade” van eisers.

Allereerst heeft de rechter vastgesteld dat “VR Arcade” zowel op zichzelf staand als in combinatie met andere woorden, zoals “Rotterdam”, gebruikt wordt door gedaagde. Daarbij wordt niet vermeld dat “VR Arcade” een merk of activiteit is van gedaagde. Op grond van onder meer die omstandigheden heeft de rechter geconcludeerd dat gedaagde “VR Arcade (Rotterdam)” als handelsnaam voert.

Vervolgens heeft de rechter onderzocht of er verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van de gedaagde en de eisers. In dat kader heeft de rechter eerst vastgesteld dat “VR Arcade” een puur beschrijvende naam is die de bedrijfsactiviteit van eisers omschrijft. Dat betekent dat de Handelsnaamwet, behoudens uitzonderingen, geen of slechts geringe bescherming biedt, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank was verder van belang dat de vormgeving van het logo op de website van gedaagde, wezenlijk verschilt van het logo van eisers. Mede vanwege de afwijkende vormgeving, de kleurstelling en de beperkte inhoud van de website van gedaagde, komt de rechtbank tot de conclusie dat verwarring bij het publiek te duchten is.