Boeteoplegging bij overtreden nieuwe Arbowet

05 juli 2018

Per 1 juli 2018 dienen werkgevers te voldoen aan de nieuwe Arbowet

Wanneer zij niet voldoen aan de nieuwe Arbowet kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘Inspectie SZW’) een boete opleggen. In dit artikel wordt ingegaan op de wijze van controle en de boetes die (eventueel) volgen wanneer een werkgever niet voldoet aan de wettelijke eisen. Wijze van controle De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan (onder meer) de Arbowet houden. De Inspectie SZW heeft hiertoe de volgende bevoegdheden:

 • toegang tot alle plaatsen waar wordt gewerkt (ook in woningen indien het gaat om onderzoek naar thuiswerk);
 • bevoegdheid werknemer (en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging) vragen te stellen of als getuige te horen;
 • inzage in identiteitsdocumenten, werktijdregistraties, loonadministraties en andere documenten;
 • bevoegdheid om gegevens en documenten te kopiëren of mee te nemen;
 • bevoegdheid om voorwerpen en monsters mee te nemen, verpakkingen te openen en foto’s te maken;
 • medewerking eisen van de werkgever, bijvoorbeeld ten aanzien van de personeelsadministratie.

Boeteoplegging Wanneer de werkgever niet voldoet aan de eisen die uit de nieuwe Arbowet voortvloeien, heeft de Inspectie SZW voorts de bevoegdheid om een boete op te leggen. In beginsel wordt eerst waarschuwing gegeven of een eis tot naleving opgelegd. Het is dan aan de werkgever om zo spoedig mogelijk de overtreding ongedaan te maken. Vervolgens kan worden overgegaan tot boeteoplegging. In het kader van de nieuwe Arbowet kunnen de volgende boetes worden opgelegd. Boetes omtrent basiscontract

 • Geen basiscontract: € 1.500,- (kan direct worden opgelegd)
 • Werkwijze van de bedrijfsarts niet opgenomen in basiscontract: € 1.500,-
 • Onderdelen uit basiscontract ontbreken: € 750,-
 • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract: € 750,-

Boetes omtrent preventiemedewerkers

 • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): € 1.500,-

Boetes omtrent open spreekuur

 • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500,-

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: € 1.500,-
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: € 1.500,-
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist: € 340,-

Boetes omtrent second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500,-
 • Niet juist ter beschikking stellen van second opinion: € 750,-