logo

Euribar nieuws

01 september 2018

Overzicht nieuwsberichten Euribar

Q&A EURIBAR

Stichting Euribar kan geen individuele mails beantwoorden met advies of feedback. Wel verzamelen we binnenkomende vragen en vullen voor zover nodig de Q&A aan. Die kunt u hier bekijken.

Stichting Euribar en de advocaten van Stichting Euribar concentreren zich op de algemene belangenbehartiging en nemen geen individuele zaken aan.

Update november 2020

Terugbetaling donaties

In september hebben wij de donateurs een e-mail gestuurd over teruggave van hun donaties. Dit had als doel om de bankgegevens die Stichting Euribar in haar administratie heeft, te verifiëren. Hierop is gereageerd door ongeveer 25% van de donateurs, waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Voor wie niet heeft gereageerd, zal Stichting Euribar de donaties overboeken op de bankrekeningen die bij Stichting Euribar bekend zijn.
In een enkel geval is sprake van onduidelijkheid. Stichting Euribar zal haar best doen die onduidelijkheid op te heffen en waar dat niet lukt, wordt het geld gereserveerd op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden TeekensKarstens Advocaten. Dit zal in een heel beperkt aantal gevallen zo zijn.
Stichting Euribar maakt ook aan de rechtsbijstandsverzekeraars de donaties over, die zij voor hun verzekerden betaald hebben. Stichting Euribar is de rechtsbijstandsverzekeraars erkentelijk voor hun support, het meedenken en natuurlijk ook voor het opkomen voor hun verzekerden.

Afwikkeling voorstellen ABN Amro

ABN Amro is nu bijna klaar met het uitbrengen van aanbiedingen op basis van de schikking en het afwikkelen daarvan. Over individuele gevallen komen bij Stichting Euribar soms vragen binnen. Die vragen kunnen niet altijd beantwoord worden omdat Stichting Euribar geen advies geeft in individuele gevallen. Voor algemene veel voorkomende vragen werken wij de bovenstaande Q&A geregeld bij. Kijkt u ook naar de Q&A van ABN Amro zelf.

Ontbinding Stichting Euribar

Het werk voor Stichting Euribar zit er op. De laatste klus is het terugbetalen van de donaties (zie één van de andere updates). Stichting Euribar vindt dat een goed resultaat is bereikt, dat veel ABN Amro klanten in deze lastige pandemieperiode een mooie meevaller heeft opgeleverd. Het archief van Stichting Euribar zal worden bewaard door TK advocaten. Voor het einde van het jaar 2020 zal Stichting Euribar worden ontbonden en houdt op te bestaan. Wij danken u nogmaals voor de steun en het vertrouwen. Alleen dat heeft het mogelijk gemaakt om niet alleen voor de donateurs, maar voor een enorme groep mensen het verschil te maken.

Update september 2020 – Terugbetaling aan privépersonen donaties Stichting Euribar

Zoals in de update van 14 februari 2020 staat vermeld, zullen alle door privépersonen betaalde donaties aan Stichting Euribar integraal worden terugbetaald. Dit geldt ook voor privépersonen die het aanbod van ABN AMRO niet aanvaarden.

Om er voor te zorgen dat de terugbetaling op correcte wijze plaatsvindt, zullen wij betrokkenen benaderen middels de bij ons bekende gegevens. Mocht u gedoneerd hebben en vóór half september niet per mail of per post benaderd zijn, dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar: euribar@tk.nl.

Als een rechtsbijstandsverzekeraar in het verleden namens u één of meerdere bijdragen heeft geleverd aan Stichting Euribar, zal Stichting Euribar rechtstreeks met die verzekeraar afstemmen omtrent de terugbetaling van die bijdrage(n) aan de verzekeraar. U hoeft daarvoor niets te doen.

Update 13 juli 2020

Stichting Euribar kan geen individuele mails beantwoorden met advies of feedback. Wel verzamelen we binnenkomende vragen en vullen voor zover nodig de Q&A aan. Die kunt u hier bekijken.

Stichting Euribar en de advocaten van Stichting Euribar concentreren zich op de algemene belangenbehartiging en nemen geen individuele zaken aan.

Update 20 mei

Update en uitbetalingen aan Euribar-aangeslotenen

De afgelopen maanden is door Stichting Euribar en ABN Amro hard gewerkt om uitvoering te geven aan de schikking. Heeft u een Euribor hypotheek die onderwerp was van de procedure die wij tegen ABN Amro hebben gevoerd? Dan kunt u binnenkort het voorstel van ABN Amro tegemoet zien. Dat voorstel voldoet aan de schikking. Het voorstel zal zijn toegesneden op uw persoonlijke situatie.

Hoe moet u hiermee omgaan? U moet zelf beoordelen of het voorstel voor u aanvaardbaar is. Stichting Euribar geeft geen adviezen. Ook kunnen wij geen informatie geven aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Hebt u de plicht het voorstel te accepteren? Nee, u bent vrij zelf te beslissen.  De bank zal een termijn vermelden. Die is ruim genoeg voor u om u te laten adviseren en uw beslissing te nemen. Accepteert u niet of niet binnen die termijn? Dan kan later geen aanspraak meer worden gemaakt op het aanbod.

De bank heeft ook een voorschot betaald op haar vergoeding aan de stichting voor de kosten die we hebben gemaakt. Wij bekijken op dit moment of dit voorschot genoeg is om de financiële bijdragen – die privé personen zelf hebben betaald – aan de donateurs terug te storten. Na de eindafrekening wikkelen we de rest zo goed mogelijk af.

Update 14 februari 2020

Stichting Euribar treft schikking met ABN AMRO

Stichting Euribar heeft een schikking getroffen met ABN AMRO. Wij zijn blij over de getroffen regeling en wij denken dat dit een goede oplossing is voor klanten van ABN AMRO die geconfronteerd zijn geweest met een opslagverhoging op hun Euribor Woninghypotheek.

Wat betekent deze schikking voor klanten?
ABN AMRO doet binnen enkele maanden een aanbod aan klanten met een Euribor Woninghypotheek met een variabele euriboropslag. Het aanbod leidt tot een snelle, substantiële teruggave door de bank van de betaalde opslag en geeft zekerheid voor de toekomst.

  • Teruggave voor het verleden: De teruggave is 62,5% van de aan de bank betaalde opslagverhogingen in 2009 en 2012 tot 1 april 2019, vermeerderd met wettelijke rente. ABN AMRO zal het bedrag van de vergoedingen berekenen op basis van de met ons gemaakte afspraken. Wij hebben daarom vertrouwen in de wijze van berekening en de uitvoering van het aanbod. ABN AMRO streeft ernaar het grootste deel van de klanten die in aanmerking komt voor de schikking uiterlijk 1 juli 2020 een voorstel te doen. Na aanvaarding van het aanbod wordt binnen vier weken de teruggave door ABN AMRO uitbetaald. De belastingdruk op de vergoeding hangt af van de specifieke individuele omstandigheden. Op basis van door ons ingewonnen fiscaal advies begrijpen wij dat de belastingdruk beperkt kan zijn.
  • Zekerheid voor de toekomst: De opslag wordt tot 1 januari 2025 bevroren op het huidige niveau. Na 1 januari 2025 mag de opslag met maximaal 0,2% stijgen. De opslag zal tot het einde van de looptijd van de Euribor Woninghypotheek nooit hoger zijn dan 1,2%. U kunt echter altijd kosteloos aflossen of overstappen naar een andere leningvorm of een andere bank.

Wat betekent de schikking voor de procedure van Euribar tegen ABN AMRO?
De uitkomst van een procedure is naar onze mening onzeker en kost tijd en geld. Bovendien vinden wij de door ABN AMRO geboden tegemoetkoming redelijk. Stichting Euribar procedeert daarom niet verder tegen ABN AMRO. Elke leningnemer is vrij het aanbod te aanvaarden of niet. Accepteert u het aanbod niet? Dan kan en mag u verder procederen, individueel of collectief. Als zo’n procedure niet tot resultaat leidt, kunt u echter niet alsnog het aanbod accepteren en ontvangt u dus geen vergoeding.

Bent u donateur van Stichting Euribar? Alle aan Stichting Euribar betaalde donaties worden integraal terugbetaald aan donateurs of rechtsbijstandsverzekeraars. Dat gebeurt ook als u het aanbod niet aanvaardt.

Bent u geen donateur van Stichting Euribar? Dat maakt niet uit, het aanbod zal ook gedaan worden aan klanten met een Euribor Woninghypotheek met een variabele euriboropslag die niet bij ons zijn aangesloten. Het aanbod zal ook worden gedaan aan klanten die bij Stichting Stop de Banken zijn aangesloten. Aan een beperkte groep klanten zal geen aanbod worden gedaan, bijvoorbeeld omdat daarmee al eerder een regeling is getroffen. Hierover leest u meer in de Q&A.

Vragen? Gaat u naar de Q&A voor meer informatie. Staat het antwoord er niet bij? Stelt u dan uw vraag schriftelijk via euribar@tk.nl. Wij verzamelen die vragen en werken de Q&A bij. Zo helpt u ook anderen.

Handige informatie:

Welk jaar wordt de vergoeding belast: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/hypotheekrente-aftrekken

Mogelijk is Wet Hillen van toepassing: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigenwoningforfait/geen_of_een_kleine_eigenwoningschuld/geen_of_een_kleine_eigenwoningschuld

Let op: iedere situatie is uniek. Het bovenstaande geldt voor de meeste klanten, maar het kan zijn dat u geen voorstel ontvangt of dat uw voorstel afwijkt vanwege specifieke omstandigheden.

 

Update 4 december 2019

Op vrijdag 22 november 2019 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak tussen Stichting Stop de Banken (SdB), Stichting Euribar (Stichting Euribar) en ABN AMRO. Door middel van dit bericht wil Stichting Euribar u graag informeren over de inhoud en de gevolgen van deze uitspraak.

Aanleiding
De aanleiding voor de uitspraak van de Hoge Raad is de collectieve actie die SdB en Stichting Euribar (samen: de Stichtingen) inmiddels al sinds 2012 tegen ABN AMRO voeren in het belang van duizenden consumenten die (in 2009 en/of 2012) geconfronteerd zijn met een eenzijdig opgelegde verhoging van het hypotheekrentetarief door ABN AMRO. Volgens ABN AMRO had de bank het recht deze verhoging door te voeren op basis van haar algemene voorwaarden.

In de collectieve actie hebben de Stichtingen onder meer het argument aangevoerd dat de algemene voorwaarden van de bank (op dit punt) ongeldig zijn omdat de algemene voorwaarden in strijd zijn met het (Europese) consumentenrecht. Het doel van deze collectieve actie is ervoor te zorgen dat alle gedupeerde consumenten de te veel betaalde bedragen (en de rentebedragen die sommige consumenten nu nog steeds elke maand te veel betalen) door de bank terugbetaald krijgen (verhoogd met wettelijke rente).

Procedure bij Rechtbank
De rechtbank Amsterdam heeft op 11 november 2015 (kort gezegd) besloten dat de algemene voorwaarden niet transparant zijn en dat de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Om die reden vernietigde de rechtbank Amsterdam de algemene voorwaarden (op dit punt) en stelde de rechtbank de Stichtingen in het gelijk. De rechtbank besliste hierbij wel dat deze uitspraak niet ‘uitvoerbaar bij voorraad’ zou zijn, hetgeen betekende dat de feitelijke werking van de uitspraak zou worden opgeschort wanneer ABN AMRO hoger beroep zou instellen tegen de uitspraak.

Procedure in Hoger beroep (Gerechtshof)
ABN AMRO is begin 2016 tegen deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Tijdens de procedure in hoger beroep ging de discussie tussen ABN AMRO en de Stichtingen voornamelijk over de vraag of de algemene voorwaarden transparant waren en of de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend waren.

Eén van de vele argumenten die ABN AMRO in de procedure in hoger beroep heeft aangevoerd is (kort gezegd) dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn, omdat de consument volgens ABN AMRO altijd het recht heeft om over te stappen naar een andere rentevorm. Volgens ABN AMRO biedt deze mogelijkheid een ‘compensatie’ voor de eventuele nadelen die de algemene voorwaarden hebben. De Stichtingen hebben in het hoger beroep op dit punt uitgebreid verweer gevoerd namens de consumenten, teneinde het Gerechtshof Amsterdam ervan te overtuigen dat dit argument niet correct is (en als dit argument al correct zou zijn, dat dit nog niet de conclusie rechtvaardigt dat de algemene voorwaarden wél geldig zouden zijn).

Op 19 december 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in het hoger beroep. In deze uitspraak besloot het Gerechtshof (kort gezegd) wederom dat de algemene voorwaarden niet transparant zijn en dat de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Het Gerechtshof Amsterdam kwam dus ‘onder aan de streep’ tot dezelfde conclusie als de rechtbank.

Procedure in cassatie (Hoge Raad)
Op 16 maart 2018 heeft ABN AMRO cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Hierdoor werd de feitelijke werking van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam opgeschort, zoals dat ook bij de rechtbankuitspraak was gebeurd.

In de cassatieprocedure heeft ABN AMRO een groot aantal argumenten aangevoerd op grond waarvan ABN AMRO het niet eens is met de beslissing van het Gerechtshof Amsterdam. Eén van die argumenten was dat het Gerechtshof Amsterdam onvoldoende aandacht zou hebben besteed aan het argument van ABN AMRO dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zouden zijn omdat de consument het recht zou hebben om over te stappen naar een andere rentevorm. Ook in cassatie hebben de Stichtingen op dit punt verweer gevoerd namens de consumenten teneinde de Hoge Raad ervan te overtuigen dat dit argument van ABN AMRO niet correct is (en al zou het correct zijn, dat dit onvoldoende reden was de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam te vernietigen).

Uitspraak Hoge Raad
In de uitspraak van de Hoge Raad van 22 november 2019 heeft de Hoge Raad beslist dat het Gerechtshof Amsterdam inderdaad (zoals ABN AMRO had betoogd) onvoldoende aandacht heeft besteed aan het argument van ABN AMRO dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zouden zijn omdat de consument het recht zou hebben om over te stappen naar een andere rentevorm (zie overweging 4.1.2. van de uitspraak van de Hoge Raad). Daarnaast heeft de Hoge Raad beslist dat het Gerechtshof Amsterdam onvoldoende oog heeft gehad voor het argument van ABN AMRO dat bij sommige consumenten het recht om de renteopslag te wijzigen alleen in de algemene voorwaarden stond terwijl dit recht bij andere consumenten (ook) in de hypotheekofferte zélf stond (zie overweging 4.2.6. van de uitspraak van de Hoge Raad). Om deze redenen vernietigt (casseert) de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

De Hoge Raad vindt de motivering van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam dus onvoldoende. Over de uitspraak ‘onder aan de streep’ geeft de Hoge Raad (nog) geen mening. Het is dus zeker niet zo dat de Hoge Raad ABN AMRO nu gelijk heeft gegeven ten aanzien van de vragen (1) of de algemene voorwaarden geldig zijn of (2) of ABN AMRO de renteopslag eenzijdig mocht verhogen, zoals zij heeft gedaan. Over die vragen heeft de Hoge Raad zich niet uitgesproken.

Consequenties
De consequentie van deze uitspraak van de Hoge Raad is dat een ander gerechtshof (in dit geval het Gerechtshof Den Haag) de zaak opnieuw zal moeten gaan beoordelen. Dit gerechtshof zal nu alle argumenten ten aanzien van de oneerlijkheid van de algemene voorwaarden wederom moeten afwegen en een beter gemotiveerde beslissing moeten nemen. Deze nieuwe beoordeling kan ‘onder aan de streep’ best tot dezelfde uitkomst leiden als de uitkomst die bij de Amsterdamse rechtbank en het Amsterdamse gerechtshof waren behaald (maar dat is niet zeker).

Positief aan de uitspraak van de Hoge Raad is in elk geval dat de Hoge Raad ook een aantal argumenten van ABN AMRO tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam uitdrukkelijk verwerpt (bijvoorbeeld overwegingen 4.1.4. en 4.2.3. en 4.2.5. en 4.4.4.). Dit is positief voor de consumenten, omdat die argumenten van ABN AMRO in de verdere procedure nu geen rol meer kunnen spelen.

Vervolg
De procedure bij het Gerechtshof Den Haag zal naar alle waarschijnlijkheid zeker enkele maanden in beslag gaan nemen. Ook tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag kan ABN AMRO cassatie instellen bij de Hoge Raad. Om deze redenen is niet goed te voorspellen op welke termijn deze collectieve actie definitief zal zijn afgehandeld. Ondertussen blijven de vorderingen van de consumenten op ABN AMRO vanwege te veel betaalde bedragen (en rente over die bedragen) uiteraard wel verder oplopen.

De komende periode zal Stichting Euribar in samenwerking met SdB de belangen van de consumenten verder behartigen bij het Gerechtshof Den Haag. Stichting Euribar zal de bij haar aangesloten consumenten (en hun verzekeraars) ook benaderen met een verzoek om aanvullende financiering te leveren. Stichting Euribar bedankt de bij haar aangesloten consumenten graag voor de steun tot nu toe.

Update 22 november 2019

De Hoge Raad heeft vandaag een uitspraak gedaan in de zaak tegen ABN AMRO. U kunt deze uitspraak hier lezen. De Stichtingen bestuderen de uitspraak momenteel en zullen de achterban zo spoedig mogelijk (vermoedelijk in de loop van de volgende week) informeren over de gevolgen van de uitspraak.

Update 20 november 2019

De Hoge Raad heeft de Stichtingen vandaag aangekondigd dat de lang verwachte uitspraak zal worden gedaan op 22 november 2019. Zodra de uitspraak beschikbaar is, zal deze uitspraak op deze website worden gepubliceerd. Zo spoedig mogelijk na de uitspraak (vermoedelijk in de loop van de volgende week) zullen de Stichtingen de achterban informeren over de gevolgen van de uitspraak.

Update 7 oktober 2019

De uitspraak van de Hoge Raad is opnieuw uitgesteld, dit keer tot 22 november 2019. De uitspraak kan alsnog eerder of later komen.

Update 5 juli 2019

De uitspraak van de Hoge Raad is uitgesteld tot 4 oktober 2019. De uitspraak kan alsnog eerder of later komen.

Nieuwsbericht 9 mei 2019

Zoals eerder aangegeven zijn in de conclusie van de Advocaat-Generaal van 5 april 2019 de meeste argumenten van ABN AMRO tegen de uitspraak van het Gerechtshof ongegrond verklaard. Een aantal argumenten van ABN AMRO zijn volgens de Advocaat-Generaal echter wél gegrond. Het betreft, kort gezegd, met name de argumenten (1) dat het Gerechtshof bij de beoordeling van de algemene voorwaarden waarover deze zaak draait volgens ABN AMRO onvoldoende rekening zou hebben gehouden met het feit dat de consumenten bij een verhoging van de opslag konden overstappen naar een andere bank of een andere leningvorm en (2) dat het Gerechtshof onterecht zou hebben overwogen dat de bevoegdheid van de bank om de opslag te wijzigen niet expliciet in de offerte vermeld was, terwijl dat volgens ABN ARMO bij sommige offertes wel het geval was.

In reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal hebben Stichting Euribar en Stichting Stop de Banken in samenwerking met de gezamenlijke cassatieadvocaat op 3 mei 2019 een aanvullende brief aan de Hoge Raad toegestuurd. In deze aanvullende brief (Borgersbrief) hebben de Stichtingen uiteen gezet waarom ook de argumenten van ABN AMRO tegen de uitspraak van het Gerechtshof die de Advocaat-Generaal gegrond vindt, niet tot de beslissing zouden moeten leiden dat de uitspraak van het Gerechtshof door de Hoge Raad wordt vernietigd. In de Borgersbrief hebben de stichtingen, kort gezegd, onder meer beargumenteerd dat het Gerechtshof wel degelijk (voldoende) heeft gekeken naar het overstaprecht (voor zover dat overstaprecht überhaupt al relevant is).

Het woord is nu aan de Hoge Raad. De uitspraak in deze zaak is gepland voor 5 juli 2019 maar het is niet gegarandeerd dat de Hoge Raad deze planning haalt. In de tussentijd wachten de Stichtingen de uitspraak af.

Nieuwsbericht 11 april 2019

Op 5 april 2019 heeft de Advocaat-Generaal (A-G) zijn advies uitgebracht aan de Hoge Raad. In dat advies worden de meeste klachten van ABN Amro ongegrond verklaard. Daarmee houden we in principe het gelijk aan onze zijde. De Hoge Raad komt nog met zijn oordeel, niets is definitief. Maar het advies van de A-G weegt wel zwaar. Het is waarschijnlijk dat de Hoge Raad dat volgt. Wat gebeurt er dan? Dan moet een ander Gerechtshof het werk overdoen. Daarbij moet het rekening houden met het oordeel van de Hoge Raad.

Twee klachten van ABN Amro treffen volgens de A-G doel. Die gaan allebei over onvoldoende motivering van oordelen die in het arrest van het Gerechtshof staan.

Is de zaak eenmaal verwezen naar een ander Gerechtshof, dan moet over die twee punten opnieuw worden nagedacht. In zijn arrest moet het Gerechtshof dan wel goed motiveren. Wij denken dat er een goede kans is dat het Gerechtshof dan ook tot dezelfde conclusie komt als het vorige Gerechtshof. Die conclusie was dat de Bank oneerlijk is geweest en er recht is op schadevergoeding.

De mening van de A-G samengevat: wat is er niet genoeg gemotiveerd?

Ten eerste: het Gerechtshof heeft volgens de A-G niet genoeg aandacht besteed aan het recht om na een rente-opslag de hypotheek kosteloos te beëindigen. Daarmee zou de consument weg kunnen lopen bij de bank en ergens anders zijn heil zoeken. Theoretisch kun je dan op zoek naar een betere deal. Waren die er destijds? De discussie zal daar dus over gaan bij het Gerechtshof.

Ten tweede: het Gerechtshof heeft als feit vastgesteld dat in de offertes niet stond dat het rentetarief ook afhankelijk was van een variabel opslagpercentage. Het Gerechtshof heeft dat niet gemotiveerd. Dat stond echter wel in een bijlage bij de offertes. Die noemt het Gerechtshof niet. Maakt het Gerechtshof dan onderscheid tussen de offerte en de bijlage? Dat blijft onduidelijk. Daarmee is er volgens de A-G een motiveringsgebrek.

Waarom kan de Hoge Raad hier niet zelf over oordelen? De Hoge Raad beoordeelt uitspraken van lagere rechters. Daarbij mag de Hoge Raad alleen kijken naar toepassing van rechtsregels en over de begrijpelijkheid van de uitspraken. Als een lagere rechter een feit vaststelt, dan moet hij dat motiveren. Is die motivering er niet, of niet voldoende, dan is die vaststelling niet goed. Dan moet het werk over.

Wij beraden ons nog met onze cassatieadvocaat over ons eigen standpunt ten aanzien van deze onderwerpen.

Nieuwsbericht 8 april 2019

Afgelopen vrijdag (5 april jl.) hebben wij het advies van de Procureur-Generaal mogen ontvangen. Dit is een zeer omvangrijk stuk. Om met een helder bericht naar buiten te kunnen treden, wordt het advies op dit moment zorgvuldig doorgenomen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk inhoudelijk berichten.

Nieuwsbericht 25 maart 2019

Afgelopen vrijdag (22 maart 2019) kregen wij het bericht dat de procureur-generaal de oplevering van het eerder aangekondigde advies aan de Hoge Raad heeft uitgesteld tot 5 april 2019. Op deze beslissing van de procureur-generaal hebben de partijen in de procedure geen invloed. Het exacte moment van werkelijke oplevering kan uiteindelijk afwijken van de aangekondigde datum van 5 april 2019.

Wanneer wij het advies van de procureur-generaal ontvangen, zullen wij dit zo snel mogelijk openbaar maken en onze achterban nader informeren.

Nieuwsbericht november 2018

De griffie van de Hoge Raad heeft op 2 november 2018 besloten dat de Procureur-Generaal op 22 maart 2019 zijn schriftelijke conclusie zal moeten indienen in de zaak tussen ABN AMRO en de Stichtingen Euribar en Stichting Stop de Banken. In deze schriftelijke conclusie zal de Procureur-Generaal een advies geven aan de Hoge Raad over het oordeel dat de Hoge Raad vervolgens zal gaan vellen.

Op dit moment kunnen de Stichtingen weinig méér doen dan afwachten hoe de procedure verder verloopt en ondertussen het gesprek met de bank voortzetten over de wijze waarop een eventuele afwikkeling na het arrest van de Hoge Raad zou kunnen worden vormgegeven. Zodra er in dit verband relevant nieuws te melden is, maken wij dat nieuws bekend.

Nieuwsbericht september 2018

Afgelopen donderdag (30 augustus 2018) hebben Stichting Euribar en Stichting Stop de Banken gezamenlijk een schriftelijk stuk bij de Hoge Raad ingediend, waarmee de beide Stichtingen weerwoord hebben geboden aan het cassatieberoep dat de bank eerder dit jaar heeft ingesteld. In dit schriftelijke stuk hebben de Stichting onder meer nog eens benadrukt dat (en waarom) de algemene voorwaarden waarop de bank zich in deze zaak beroept onvoldoende transparant (en dus oneerlijk) zijn.

De verwachting is dat de Procureur-Generaal eind oktober 2018 een schriftelijk advies zal uitbrengen aan de Hoge Raad over het oordeel dat de Hoge Raad in deze zaak zal moeten vellen. Dit advies van de Procureur-Generaal zal te zijner tijd ook worden gepubliceerd. De beslissing van de Hoge Raad wordt in mei 2019 verwacht. Het is niet mogelijk de voortgang van de procedure te versnellen.

De gesprekken tussen de besturen van Stichting Euribar, Stichting Stop de Banken en ABN AMRO gaan voort. Deze zijn er op gericht om te zorgen dat de te veel betaalde rentebedragen snel kunnen worden uitbetaald als de Hoge Raad, zoals wij hopen, het oordeel van het Gerechtshof bevestigt. Eind september 2018 is er weer een voortgangsgesprek met de bank.

Nieuwsbericht april 2018

Wij hebben u al bericht dat ABN Amro cassatie bij de Hoge Raad heeft ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof. Stichting Stop de Banken en Stichting Euribar zien cassatieprocedure met vertrouwen tegemoet. Voor de behandeling van de zaak in cassatie is een gespecialiseerde advocaat nodig, die is toegelaten bij de Hoge Raad. Stichting Stop de Banken en Stichting Euribar hebben hierbij de handen ineen geslagen en gezamenlijk één cassatieadvocaat geselecteerd. Dat is goed voor de consistentie in de verdediging. Ook qua kosten is dit voor iedereen beter. Aan de keuze is een zorgvuldige selectieprocedure aan vooraf gegaan. De keuze is gevallen om Mr. Rijpma van het kantoor Ekelmans & Meijer in Den Haag. Met hem bepalen Stichting Stop de Banken en Stichting Euribar de strategie van de verdediging in cassatie.

Een cassatieprocedure kan een doorlooptijd hebben van anderhalf jaar. Ons geduld wordt op de proef gesteld! Omdat het Europees recht betreft, kan het ook zo zijn dat de Hoge Raad vragen gaat stellen aan het Hof van Justitie voor de Europes Unie in Luxemburg. Dat zal vertragend werken, maar het is van groot belang dat er een principiële uitspraak komt waar u als gedupeerde en vele anderen iets aan hebben.
Intussen blijven wij met de bank in onderhandeling over een efficiënte afwikkeling. Stichting Stop de Banken en Stichting Euribar houden de druk er op, in het belang van u als gedupeerde!

Nieuwsbericht 21 februari 2018

Beste aangeslotenen,

De onderhandelingen met de bank zijn in volle gang. OP maandag 19 februari jl. was er een bespreking bij de bank, samen met Stichting SdB. Deze verliep constructief. Een vervolgbespreking wordt gepland.

De status is nu als volgt. De bank heeft besloten cassatie in te stellen. Dat betekent dat de zaak aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Zo’n procedure duurt normaal gesproken 13 – 15 maanden gelet op de werklast van de Hoge Raad. Partijen willen echter samenwerken om de procedure te bespoedigen, maar dat doen we alleen als geen rechten worden verloren. Het kan zijn dat de Hoge Raad rechtsvragen voorlegt aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dan zal de procedure aanzienlijk langer duren. Het kan ook zijn dat de Hoge Raad de zaak verwijst naar een ander Gerechtshof in Nederland voor verdere afdoening.
Onderwerp van gesprek is dat de bank mogelijk ook enkele juridische punten laat varen, die de afwikkeling vergemakkelijken. Hierover berichten wij als we daar uit zijn.
Parallel aan dat alles bereidt de bank haar organisatie voor op afwikkeling van de schade en werken alle partijen daar aan mee. Het doel daarvan is om te zorgen dat als Stichting Euribar en Stichting SdB gelijk krijgen, de afwikkeling van de schade zo vlot mogelijk gebeurt. Hier is veel werk mee gemoeid en veel overleg op bestuurdersniveau vereist. Dit terwijl de advocaten zich bezig houden met de procedures. Voor de cassatieprocedure wordt naast de bestaande advocaten, ook een gespecialiseerde cassatie-advocaat ingezet.

Voor de afwikkeling van de schade zelf zijn verschillende mogelijkheden. Meest waarschijnlijk is afwikkeling via de Wet Afwikkeling Massaschades. Dat is een speciale procedure waardoor er een regeling komt die voor iedere gedupeerde geldt. Onderwerp van die regeling is wat ons betreft ook dat de bijdragen van de aangeslotenen bij onze Stichting (rechtstreeks of via de rechtsbijstandverzekeraar) worden terugbetaald. Wij hebben dit natuurlijk ook bij de bank op tafel gelegd.

U ziet dat er nog veel werk aan de winkel is. De rechtsbijstandverzekeraars hebben wij reeds een aanvullende nota van € 500 gestuurd per aangesloten verzekerde. Weigeren de rechtsbijstandverzekeraars dekking, dan zullen de nota’s opnieuw worden uitgebracht, maar dan rechtstreeks aan u. Niet-verzekerde aangeslotenen ontvangen binnenkort een nota van € 500. Op deze wijze werven wij voldoende fondsen om de cassatie, de onderhandelingen en een belangrijk deel van bijvoorbeeld een procedure bij het Europese Hof van Justitie te doorlopen. Of het genoeg is om de zaak helemaal af te wikkelen kunnen we helaas nog niet zeggen. Wij vertrouwen er op dat u ons blijft steunen in dit belangrijke werk. En nogmaals: de inzet is dat u iedere ingelegde Euro terugkrijgt. Daar maken wij ons hard voor!

Nieuwsbrief 9 februari 2018

ABN AMRO heeft vandaag aan stichting Euribar en Stichting Stop de Banken laten weten dat ABN AMRO cassatie instelt tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van december 2017. Dit betekent dat de rechtszaak tussen ABN AMRO en de twee stichtingen een vervolg zal krijgen bij de Hoge Raad.

Het is op dit moment nog onbekend welke argumenten ABN AMRO in de procedure bij de Hoge Raad precies zal gaan aanvoeren om de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam aan te vallen, anders dan dat ABN AMRO aangeeft van mening te zijn dat haar argumenten door het hof onvoldoende zijn meegenomen in de uitspraak. Stichting Euribar ziet een procedure bij de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet, omdat de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam volgens stichting Euribar juist en goed gemotiveerd is. Nu de bank heeft aangegeven in cassatie te gaan, zal Stichting Euribar voor advisering en begeleiding in contact treden met een cassatieadvocaat die haar belangen kan behartigen. Hierover zal ook afstemming plaatsvinden met Stichting Stop de Banken.

De doorlooptijd van de procedure bij de Hoge Raad is momenteel nog onduidelijk. ABN AMRO heeft in haar brief aan leningnemers aangegeven dat rekening gehouden dient te worden met gemiddeld anderhalf jaar. Hierover valt niet veel te zeggen, mede omdat ABN AMRO ervan blijk heeft gegeven een spoedprocedure te willen voeren. Stichting Euribar onderzoekt momenteel of een spoedbehandeling gunstig is voor de consumenten.

De beslissing van ABN AMRO om naar de Hoge Raad te stappen betekent voor individuele consumenten dat zij nog langer zullen moeten afwachten voordat zij weten wat de definitieve uitkomst van de rechtszaak zal zijn. Bij lopende hypotheken zal ABN AMRO de komende tijd de hypotheekrente blijven afschrijven op de manier zoals ze dat in de voorgaande maanden ook deed. Stichting Stop de Banken en Stichting Euribar kunnen daar momenteel niets tegen doen.

Stichting Euribar zal de komende weken nader onderzoeken op welke wijze zij de belangen van de consumenten in de procedure bij de Hoge Raad het beste kan dienen. Zodra er op dit punt nieuws te melden is, horen de aangesloten consumenten dat van Stichting Euribar.

Nieuwsbericht februari 2018

Stichting Euribar heeft van de advocaten van de bank vernomen dat ABN AMRO mogelijk nog deze week een beslissing neemt over de vraag of er cassatie wordt ingesteld of niet. Zodra wij meer weten berichten wij u.

Extra nieuwsbericht, maandag 22 januari 2018

Vanavond (22 januari 2018) is er een uitzending van Tros Radar, waar aandacht wordt besteed aan de Euribor-kwestie. Dit is gebeurd op initiatief van de Stichting Stop de Banken. Wij kregen het bericht pas vandaag.

Het bestuur van Stichting Euribar vindt dat publiciteit en ophef op dit moment de gedupeerden niet helpt. Het arrest spreekt al boekdelen en de bank is hard bezig om in kaart te brengen wat zij de gedupeerden moet vergoeden. In de jaarrekening heeft de bank daartoe een reservering van € 50 miljoen opgenomen. Nu is het zaak te zorgen dat de vergoedingen bij de gedupeerden terecht komen. Dat kan mogelijk in goed overleg zonder dat verder procederen nodig is. Publiciteit verstoort mogelijk dit proces. Wij hebben Stop de Banken verzocht publicitaire acties voortaan tevoren met ons af te stemmen.

Extra nieuwsbericht, woensdag 10 januari 2018

Stichting Euribar heeft op 10 januari 2018 contact gehad met de advocaten van de bank. In dit gesprek is aan de orde gekomen dat de bank op dit moment afweegt of er cassatieberoep zal worden ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Wij verwachten dat hierover eind deze maand meer duidelijkheid zal komen. Als de bank cassatieberoep zou instellen dan wordt de juridische procedure bij de Hoge Raad voortgezet en zal de procedure vermoedelijk nog geruime tijd in beslag nemen. Dat zou waarschijnlijk ook betekenen dat individuele consumenten niet zonder tussenkomst van de rechter in een individuele aangespannen zaak, bij de bank kunnen afdwingen dat de bank al vóór het einde van de cassatieprocedure tot schadevergoeding overgaat. Stichting Euribar spant zich ervoor in om een dergelijke verdere vertraging van de afwikkeling te voorkomen.

Stichting Euribar heeft aan de advocaten van de bank voorgesteld om op korte termijn met Stichting Euribar in overleg te gaan over een collectieve schaderegeling, ook wanneer de bank in cassatie gaat. Het zou de bank, mede gelet op de zorgplicht die zij heeft jegens haar klanten, sieren als zij na de recente uitspraak van het Gerechtshof een (voorlopige) uitkering zou verstrekken. Bovendien zou het de bank een aanzienlijk bedrag aan wettelijke rente kunnen besparen: als in een cassatieprocedure definitief vast komt te staan dat de renteverhogingen niet hadden mogen worden doorgevoerd, is de bank aan de consumenten wettelijke rente verschuldigd over de onterecht geïnde bedragen. De advocaten van de bank zullen de uitnodiging van Stichting Euribar om hierover nader te overleggen met de bank bespreken.

Mochten wij u meer kunnen berichten, dan hoort u dat van ons.

Nieuwsbrief januari 2018

Bij het aangaan van de Euribor-hypotheek hebben leningnemers moeten tekenen voor bijbehorende algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden is een wijzigingsbeding opgenomen. Daarin is onder meer bepaald dat de bank de bevoegdheid heeft de renteopslag te wijzigen. De bank heeft van deze bepaling gebruik gemaakt door de renteopslag meerdere malen te verhogen. Namens de consumenten is in de juridische procedure beargumenteerd dat deze bepaling in de algemene voorwaarden oneerlijk is en dat de verhogingen van de renteopslag daarom niet toegestaan waren.

Met de uitspraak van 19 december 2017 heeft het Gerechtshof bevestigd dat het wijzigingsbeding een oneerlijk karakter heeft. Het wijzigingsbeding is door het Gerechtshof oneerlijk bevonden omdat voor leningnemers uit de offerte niet bleek dat het rentetarief naast het variabele Euribor-tarief ook afhankelijk was van een variabel opslagpercentage. De bank heeft volgens de uitspraak niet duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden de opslag kan worden gewijzigd. Ook heeft de bank volgens het Gerechtshof niet aangetoond dat sprake was van een geldige reden om de opslagverhoging door te voeren. De bank had en heeft volgens het Gerechtshof dus niet de bevoegdheid de renteopslag eenzijdig te verhogen.

Na de gunstige uitspraak van het Gerechtshof in de rechtszaak tegen ABN AMRO leeft bij veel consumenten de vraag: wat zijn nu de vervolgstappen?

Op dit moment is nog niet duidelijk of de bank cassatieberoep zal instellen tegen de uitspraak van het Gerechtshof of dat de bank zich bij de uitspraak van het Gerechtshof zal neerleggen. Als de bank ervoor kiest cassatieberoep in te stellen, betekent dit een voortzetting van de procedure die zeker enkele maanden (maar mogelijk méér) aan vertraging zou opleveren. Gedurende deze procedure kan de bank niet worden verplicht om alvast uitvoering te geven aan het oordeel van het Gerechtshof. Dat laatste is uiteraard wél het geval als de bank zich bij de uitspraak van het Gerechtshof neerlegt. Pas als de bank zich bij de uitspraak van het Gerechtshof neerlegt (of als de bank in het cassatieberoep in het ongelijk wordt gesteld) zal de uitspraak van het Gerechtshof een definitief karakter krijgen.

Het vertragen van de procedure en de afwikkeling van de schade is niet in het belang van de consumenten, omdat zij daardoor langer in onzekerheid verkeren. Maar ook de bank heeft belang bij een spoedige afwikkeling: als namelijk definitief vast komt te staan dat de bank de afgelopen jaren te veel hypotheekrente heeft geïnd zal de bank deze bedragen in principe met terugwerkende kracht en met wettelijke rente aan de gedupeerden moeten terugbetalen. De wettelijke rente is momenteel 2% op jaarbasis. Het vertragen van de procedure en de afwikkeling kan zodoende ook tot (extra) financieel nadeel voor de bank leiden.

De bank moet uiterlijk eind maart 2018 duidelijk maken of zij cassatieberoep wil instellen. Stichting Euribar zit in de tussentijd niet stil: er is contact met de advocaten van de bank en er wordt bekeken of er met de bank een collectieve regeling kan worden overeen gekomen waardoor de afwikkeling snel, accuraat en transparant kan plaatsvinden. Individuele consumenten hoeven op dit moment niets zelfstandig te ondernemen. Zodra wij u meer kunnen berichten, verneemt u van ons.

Nieuwsbrief december 2017

Stichting Euribar wint hoger beroep tegen ABN AMRO in Euribor-zaak

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 december 2017 een uitspraak gedaan in de rechtszaak van Stichting Euribar en Stichting Stop de Banken tegen ABN AMRO. De zaak draait om de zogenoemde Euribor-hypotheken die ABN AMRO tussen 2005 en 2009 aan consumenten heeft verkocht. ABN AMRO besloot in 2009 en 2012 om de rente op de hypotheken te verhogen en beriep zich daarbij op haar algemene voorwaarden. De claimstichtingen startten vervolgens namens de gedupeerde consumenten een juridische procedure, waarin zij onder meer aanvoerden dat de renteverhoging en de algemene voorwaarden oneerlijk waren.

De rechtbank Amsterdam stelde de claimstichtingen in 2015 al in het gelijk en baseerde dat oordeel onder meer op de Nederlandse en Europese regels die consumenten beschermen tegen oneerlijke algemene voorwaarden. Tegen deze uitspraak van de rechtbank stelde ABN AMRO hoger beroep in bij het gerechtshof Amsterdam. Dat gerechtshof heeft op 19 december 2017 geoordeeld dat de beslissing van de rechtbank in stand zal blijven. Op grond van deze uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam kunnen de gedupeerde consumenten aanspraak maken op een schadevergoeding.

Stichting Euribar bestudeert op dit moment het uitvoerige arrest van het gerechtshof Amsterdam. De komende weken zal zij met haar achterban, Stichting Stop de Banken en ABN AMRO overleg voeren over het vervolg van deze zaak. Het is op dit moment nog onduidelijk of ABN AMRO cassatie zal instellen tegen de beslissing van het gerechtshof Amsterdam. De achterban van Stichting Euribar zal via directe e-mails geïnformeerd worden over ontwikkelingen in deze zaak.

Nieuwsbrief november 2017

Gister, 31 oktober 2017, stond de zaak voor arrest. Het hof heeft evenwel opnieuw aanhouding bepaald. Het arrest is aangehouden tot 12 december 2017. Niet uitgesloten is dat op 12 december 2017 de zaak opnieuw wordt aangehouden. Wij kunnen dit helaas niet versnellen. Zodra wij meer weten zullen wij uiteraard informeren.

Nieuwsbrief september 2017

Vandaag, 19 september 2017, stond de zaak voor arrest. Het hof heeft evenwel opnieuw aanhouding bepaald. Het arrest is aangehouden tot 31 oktober 2017. Niet uitgesloten is dat op 31 oktober 2017 de zaak opnieuw wordt aangehouden. Wij kunnen dit helaas niet versnellen. Zodra wij meer weten zullen wij uiteraard informeren.

Nieuwsbrief augustus 2017

Vandaag, 8 augustus 2017, stond de zaak voor arrest. Het hof heeft evenwel aanhouding bepaald. Het arrest is aangehouden tot 19 september 2017. Niet uitgesloten is dat op 19 september 2017 de zaak opnieuw wordt aangehouden. Wij kunnen dit helaas niet versnellen. Zodra wij meer weten zullen wij uiteraard informeren.

Nieuwsbrief mei 2017

Vandaag stond de zaak voor arrest. Het hof heeft evenwel aanhouding bepaald. Het arrest is aangehouden tot 8 augustus 2017. Niet uitgesloten is dat op 8 augustus 2017 de zaak opnieuw wordt aangehouden. Wij kunnen dit helaas niet versnellen. Zodra wij meer weten zullen wij uiteraard informeren.

Extra nieuwsbericht Euribar, maandag 23 januari 2017

Afgelopen vrijdag heeft het pleidooi plaatsgevonden. Een aantal van u heeft deze zitting ook bijgewoond. Tijdens deze zitting hebben Stichting Euribar, Stichting Stop de Banken en de Bank hun standpunten naar voren gebracht. Aangezien de Bank haar bevoegdheid de opslag te verhogen ontleent aan de door de Bank geformuleerde bedingen in haar algemene voorwaarden, staan die bedingen centraal. Voor de toetsing van de bedingen is het Europese recht van groot belang. Tijdens het pleidooi is daarom stilgestaan bij de uitleg die aan het Europese recht moet worden gegeven. Daarnaast heeft er een economische discussie plaatsgevonden, gericht op de vraag of de Bank een geldige reden heeft gehad de opslag te verhogen.

Het is nu wachten op een uitspraak van het hof. Het hof heeft als datum voor het wijzen van arrest 16 mei 2017 aangegeven, maar kan het wijzen van arrest nog uitstellen. Zodra wij het arrest van het Hof hebben ontvangen, berichten wij u nader.

Nieuwsbrief januari 2017

Vrijdag 20 januari a.s. zal een mondeling pleidooi plaatsvinden. Mocht u daarbij aanwezig willen zijn dan kan dat. Informatie over het bijwonen van de zitting, treft u hieronder aan.
De zitting is gepland om 9.30 uur en vindt plaats in het gerechtshof Amsterdam (Paleis van Justitie, IJdonk 20). Voor een routebeschrijving naar het gerechtshof verwijzen wij u naar de website van het gerechtshof Amsterdam:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Contact/Paginas/Routebeschrijving.aspx

Om het gerechtshof in te komen, dient u zich te legitimeren. Neemt u daarom een geldig legitimatiebewijs mee. Neemt u voorts de tijd in verband met de veiligheidscontrole.
U kunt zich vervolgens bij de infobalie melden. U geeft daar aan dat u komt voor het bijwonen van de zaak Stichting Euribar/ABN Bank. U zult dan worden verwezen naar de zaal waar de zitting plaatsvindt.

Tijdens de zitting zullen Stichting Euribar, Stichting Stop de Banken en de ABN, de gelegenheid krijgen om hun standpunt toe te lichten. Om de spreektijd zo optimaal mogelijk te benutten hebben Stichting Euribar en Stichting Stop de Banken onderling hun verhaal richting het gerechtshof afgestemd.

Nadat alle partijen aan het woord zijn geweest en het gerechtshof geen vragen meer heeft, zal de zitting worden gesloten. Het gerechtshof geeft tijdens de zitting nog geen oordeel over de zaak, dat komt pas met het arrest.

Nieuwsbrief september 2016

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft een datum voor pleidooi bepaald: 20 januari 2017 om 09:30 uur. Op deze datum verschijnen partijen voor de rechter om hun standpunt nog een keer mondeling toe te lichten. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Nieuwsbrief juli 2016

Op 26 juni 2016 is door Stichting Euribar de memorie van antwoord, tevens houdende memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel ingediend. In dit stuk heeft Stichting Euribar gereageerd op het stuk van de Bank (de memorie van grieven). Stichting Euribar heeft voor zover dat noodzakelijk mocht blijken, op één punt hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Dit ziet op de kwalificatie van het beding in de algemene voorwaarden waarop de Bank zich beroept. Stichting Euribar meent dat dit beding een oneerlijk beding is als weergegeven in de Europese Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, onder onderdeel 1 sub j van de bijlage bij artikel 3 van voornoemde richtlijn. De rechtbank deelt dit standpunt zeer waarschijnlijk, maar voor zover de rechtbank anders heeft geoordeeld, is daartegen hoger beroep ingesteld. Op het voorwaardelijk incidenteel appel is de Bank op 25 juli 2016 met een schriftelijke reactie gekomen. Het is nu de verwachting dat er nog pleidooi volgt. Zodra hierover meer bekend is, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Nieuwsbrief Euribar mei 2016

Wij kunnen u berichten dat ABN Amro op 3 mei 2016 de Memorie van Grieven heeft ingediend. In dit stuk heeft de bank uitgelegd waarom zij zich niet kan vinden in de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 11 november 2015. Het is nu aan Stichting Euribar om hierop haar reactie te geven. Dit zal geschieden door middel van het indienen van een Memorie van Antwoord. Daarin zal worden betoogd waarom de Rechtbank Amsterdam op 11 november 2015 tot een juist oordeel is gekomen.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan berichten wij u nader.

Nieuwsbrief Euribar: Hoger beroep tegen het toewijzende vonnis van de Rechtbank

Op 11 november 2015 heeft de Rechtbank de vorderingen van Stichting Euribar en Stichting Stop de Banken voor het belangrijkste deel toegewezen. Dat was een klinkende overwinning. Wij hebben u geïnformeerd dat het vonnis pas van kracht wordt als de hoger beroep termijn is verstreken. Dat zou gebeuren op 11 februari.

Op 10 februari 2015 heeft ABN Amro echter een hoger beroep dagvaarding laten betekenen. Dat betekent dat het toewijzende vonnis van de Rechtbank is opgeschort, hangende het hoger beroep.

Wat kan er in het hoger beroep gebeuren? Het hoger beroep wordt behandeld door het Gerechtshof te Amsterdam. Deze kan het vonnis van de Rechtbank bekrachtigen waardoor het in stand blijft. Het Gerechtshof kan ook het vonnis vernietigen en zelf de zaak verder afdoen.

Hoe lang duurt zo’n procedure? Een hoger beroepsprocedure duurt doorgaans even lang of langer dan de procedure in eerste aanleg. De strategie van ABN Amro is er duidelijk op gericht om de procedure zo lang mogelijk te laten duren. Dat blijkt al uit het feit dat zij tot het laatste moment wachten met het instellen van hoger beroep.Wij zullen er op toezien dat de procedure zo vlot mogelijk wordt gevoerd.

Wat zijn op korte termijn de gevolgen van het hoger beroep? De middelen van Stichting Euribar zijn niet toereikend om de kosten van de hoger beroep procedure te dekken. Wij zullen de balans opmaken en de Rechtsbijstandverzekeraars van de aangeslotenen benaderen voor aanvullende bijdragen. Niet-rechtsbijstandsverzekerden worden rechtstreeks benaderd.

Nieuwsbericht Euribar november 2015

Rente-opslagen euribor-hypotheken ABN Amro vernietigd

Te veel betaalde rente kan als onverschuldigd worden teruggevorderd

De Rechtbank Amsterdam heeft Stichting Euribar in het gelijk gesteld in haar collectieve actie. Namens de Stichting Euribar, die in deze kwestie vele gedupeerde consumenten vertegenwoordigt, heeft TeekensKarstens advocaten notarissen uit Leiden in 2013 de ABN Amro bank gedagvaard. Op 11 november 2015 volgde een baanbrekend en voor consumenten gunstig vonnis van de Rechtbank Amsterdam.

De collectieve actie ging over zogenaamde euribor hypotheken. ABN Amro (en Fortis) hebben die in de periode 2005 tot 2009 aan de man gebracht. In de kleine lettertjes van de hypotheekvoorwaarden stond dat ABN Amro de rente mocht verhogen. ABN Amro heeft daarvan gebruik gemaakt. Stichting Euribar is daar tegen in verweer gekomen. Na een uitvoerige procedure heeft de Rechtbank Amsterdam nu vastgesteld dat deze voorwaarden voor consumenten onredelijk bezwarend zijn. De Rechtbank heeft die voorwaarden vernietigd.

Wat betekent dit voor de consument?
Is een consument het slachtoffer van voorwaarden waarin staat dat rente mag worden aangepast zonder dat de consument de gelegenheid heeft zonder kosten elders een andere hypotheek af te sluiten, dan stelt de Rechtbank vast dat die voorwaarden nietig zijn. Te veel betaalde rente kan dan terug worden gevorderd.

Werkt de uitspraak direct?
Nee. Pas als de hoger beroepstermijn is verstreken. Hoger beroep moet uiterlijk 11 februari 2016 worden ingesteld. Als hoger beroep wordt ingesteld, wordt de uitspraak verder opgeschort tot het hoger beroep is doorlopen. In hoger beroep kan het Gerechtshof de zaak anders beoordelen.

Slot
Stichting Euribar is, samen met Stichting Stop de Banken in het gelijk gesteld. Een eventueel vervolg ziet de Stichting met vertrouwen tegemoet, ook gezien de uitvoerige motivering van de Rechtbank Amsterdam. Daarbij is het mooi om te zien dat de argumentatie die TeekensKarstens advocaten notarissen voor Stichting Euribar naar voren heeft gebracht, door de Rechtbank is overgenomen als grondslag voor de toewijzing van de vordering.

Wilt u de uitspraak zelf lezen?
Dan klikt u hier: vonnis_d.d._11-11-2015.pdf

De kernbeslissingen vindt u in rechtsoverweging 5.27 en 5.28. De grondslag van die overwegingen – voornamelijk uit Europees recht – in rechtsoverweging 5.14 tot en met 5.26.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar euribar@tk.nl.

Nieuwsbericht Euribar oktober 2015

Afgelopen woensdag, 14 oktober, stond de zaak voor vonnis. Echter, de Rechtbank heeft wederom een aanhouding bepaald, te weten tot 25 november a.s. Zoals eerder aangegeven, zou het kunnen dat de uitspraak op 25 november a.s. nógmaals wordt aangehouden. Wij kunnen helaas niets doen om dit te versnellen. Zodra wij het vonnis van de Rechtbank hebben ontvangen, berichten wij u nader.

Nieuwsbericht Euribar september 2015

Afgelopen woensdag, 2 september, stond de zaak voor vonnis. Echter, de Rechtbank heeft een aanhouding bepaald, te weten tot 14 oktober a.s. Zoals eerder aangegeven, zou het kunnen dat de uitspraak op 14 oktober a.s. nógmaals wordt aangehouden. Wij kunnen helaas niets doen om dit te versnellen. Zodra wij het vonnis van de Rechtbank hebben ontvangen, berichten wij u nader.

Extra nieuwsbericht Euribar, donderdag 25 juni 2015

Gisteren heeft de zitting plaatsgevonden. Een aantal van u heeft deze zitting ook bijgewoond. Tijdens deze zitting hebben Stichting Euribar, Stichting Stop de Banken en de Bank hun standpunten naar voren kunnen brengen. De rechtbank heeft zich kritisch opgesteld ten aanzien van de bepaling in de algemene voorwaarden, waarop de bank zich beroept.

Tijdens de zitting is ook gesproken over de bevoegdheid van de rechtbank om over het geschil te mogen oordelen. In een brief een paar dagen voorafgaande aan de zitting stelde de rechtbank haar bevoegdheid ter discussie. De beide stichtingen als ook de bank hebben de rechtbank verzocht te komen tot een inhoudelijk oordeel.

Het is nu wachten op een uitspraak van de rechtbank. De rechtbank heeft als datum voor het wijzen van het vonnis 2 september aangegeven, maar kan het wijzen van een vonnis nog uitstellen. De ervaring leert dat dit wel één of meerdere malen zal gebeuren. Het vonnis zou een einduitspraak kunnen zijn, maar denkbaar is ook dat de rechtbank daarin opdracht geeft tot bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek, of een nadere bewijsopdracht geeft. Zodra wij het vonnis van de rechtbank hebben ontvangen, berichten wij u nader.

Extra nieuwsbericht Euribar vrijdag 19 juni 2015

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht dat de zitting aankomende dinsdag zal plaatsvinden in de Dedelzaal. Vanmiddag hebben wij van de rechtbank een brief ontvangen waaruit volgt dat de zitting niet in de Dedelzaal, maar in de Asscherzaal zal plaatsvinden.

Nieuwsbrief Euribar juni 2015

Volgende week dinsdag 23 juni a.s. zal de zitting plaatsvinden. Velen van u hebben laten weten daarbij graag aanwezig te willen zijn. Informatie over het bijwonen van de zitting, treft u hieronder aan.

De zitting is gepland op 23 juni 2015 van 13:30 uur tot 16:30 uur en vindt plaats in de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) in de Dedelzaal. Voor een routebeschrijving naar de rechtbank verwijzen wij u naar de website van de Rechtbank Amsterdam: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Contact/Pages/Routebeschrijvingen.aspx.

Om de rechtbank in te komen, dient u zich te legitimeren. Neemt u daarom een geldig legitimatiebewijs mee. Neemt u voorts de tijd in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt zich vervolgens bij de infobalie melden. U geeft daar aan dat u komt voor het bijwonen van de zaak Stichting Euribar/ABN Bank. U zult dan worden verwezen naar de Dedelzaal.

Tijdens de zitting zullen Stichting Euribar, Stichting Stop de Banken en de ABN, de gelegenheid krijgen om hun standpunt toe te lichten. Ter informatie: om de spreektijd zo optimaal mogelijk te benutten hebben Stichting Euribar en Stichting Stop de Banken onderling hun verhaal richting de rechtbank afgestemd.

Nadat alle partijen aan het woord zijn geweest en de rechtbank geen vragen meer heeft, zal de zitting worden gesloten. De rechtbank geeft tijdens de zitting nog geen oordeel over de zaak, dat komt pas met het vonnis.

Tot dinsdag 23 juni a.s.

Nieuwsbrief Euribar maart 2015

Hierbij laten wij u weten dat zich geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Zoals in onze vorige nieuwsbrief is vermeld is een pleidooi gepland voor dinsdag 23 juni 2015 van 13:30 tot 16:30 uur. Mocht u bij deze zitting aanwezig willen zijn – dat kan, maar hoeft niet – dan vernemen wij dat graag van u.

Nieuwsbrief Euribar december 2014
Inmiddels kunnen wij u berichten dat er een datum is gepland voor pleidooi: dinsdag 23 juni 2015 van 13:30 tot 16:30 uur. Tijdens dit pleidooi hebben beide partijen de mogelijkheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. Bij deze zitting hoeft u niet aanwezig te zijn. Het is wel mogelijk, aangezien de zitting openbaar is. Mocht u bij deze zitting aanwezig willen zijn, dan horen wij dat graag. Zo nodig zullen wij de rechtbank verzoeken om een grotere zittingszaal ter beschikking te stellen.

Nieuwsbrief Euribar november 2014

In de laatste berichtgeving heeft Stichting Euribar u laten weten dat er een conclusie van repliek bij de rechtbank is ingediend. Dit is een schriftelijk stuk waarin de Stichting een reactie geeft op het verweer van de bank (de conclusie van antwoord).

De bank heeft conform ons procesrecht de gelegenheid om weer op deze conclusie van repliek te reageren door het indienen van een conclusie van dupliek. De bank heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt: een conclusie van dupliek is inmiddels ontvangen.

Aangezien de conclusie van dupliek de nodige nieuwe producties (stukken die een betoog onderbouwen) omvatte, heeft de rechtbank Stichting Euribar in de gelegenheid gesteld zich over deze producties – schriftelijk – uit te laten. Zodoende is door de Stichting op 5 november 2014 een “Akte uitlaten producties” bij de rechtbank ingediend.

Deze schriftelijke rondes zijn allen nog voorafgegaan aan de mondelinge behandeling (pleidooi) die Stichting Euribar bij de rechtbank heeft aangevraagd en in de loop van volgend jaar zal plaatsvinden. De Stichting heeft hiervoor verhinderdata doorgegeven en de rechtbank haar procesdossier overhandigd. Zodra een datum voor het pleidooi bekend is, bericht de Stichting u.

Nieuwsbrief Euribar juli 2014

Stichting Euribar houdt zich op dit moment bezig met het formuleren van een schriftelijke reactie op de conclusie van antwoord. Deze zogenaamde conclusie van repliek dient op 30 juli a.s. te worden ingediend. Daarna zal de bank de gelegenheid krijgen om schriftelijk op de conclusie van repliek te reageren. Zoals al was opgemerkt in de voorgaande nieuwsbrief, is het de verwachting dat na deze schriftelijke rondes nog een mondelinge behandeling plaatsvindt.
Naar aanleiding van de nieuwsberichten op de site van Stichting Stop de Banken heeft Stichting Euribar de vraag ontvangen of u de bank een individuele stuitingsbrief dient toe te komen om ervoor te zorgen dat uw zaak bij de bank verloopt. Stichting Euribar ziet daartoe juridisch geen noodzaak, omdat de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat een collectieve actie individuele stuitingskracht heeft. Om elk risico uit te sluiten zullen wij u evenwel een model stuitingsbrief toesturen, die u de bank kunt doen toekomen. Stichting Euribar adviseert u dit per aangetekende post te doen.

2e Nieuwsbrief mei 2014

De rechtbank heeft de comparitie deze week te elfder ure afgezegd omdat zij partijen eerst nog een schriftelijke ronden (re- en dupliek) wil laten indienen n.a.v. de uitgebreide documenten die door partijen voor de comparitie van 13 mei a.s. zijn toegestuurd.
Wij hebben daartegen bezwaar gemaakt vanwege onze uitgebreide voorbereiding en omdat het nu nog langer voor u duurt dat de rechtbank zich over deze zaak uitlaat en u in de gelegenheid bent uw betrokkenheid bij deze zaak te tonen. De rechtbank is echter bij haar beslissing gebleven. Daar is verder niets aan te doen.

De zitting van 13 mei a.s. bij de rechtbank Amsterdam en de bijeenkomst van 27 mei a.s. in Hilversum (De witte Bergen) gaan dus niet door.
Naar verwachting zal de Stichting Euribar na deze schriftelijke rondes pleidooi aanvragen, zodat er dan een mondelinge behandeling plaatsvindt waar u bij aanwezig kunt zijn.

Nieuwsbrief Euribar mei 2014

In onze laatste nieuwsbrief van februari 2014 hebben wij aangegeven dat een comparitie van partijen gepland is op 13 mei aanstaande. Bij deze comparitie moeten zowel de stichting Euribar als ABN AMRO bij de rechtbank verschijnen. Deze comparitie wordt gelijktijdig gehouden met de collectieve actie van Stichting Stop de Banken, zodat de beide stichtingen deze competitie gezamenlijk hebben voorbereid. Zij kunnen daarmee van elkaars standpunten profiteren en voorkomen dat er overlap plaatsvindt. Wel is er nog sprake van twee aparte procedures.
Tijdens deze comparitie zal de rechtbank nadere informatie aan zowel de bank als de Stichting vragen. Wij zullen bij deze gelegenheid juridische argumenten naar voor brengen waarom de opslag niet was toegestaan en ook inhoudelijke argumenten waarom deze niet nodig was. Dit alles om aan te tonen dat de opslagverhoging van de bank onredelijk was en teruggedraaid moet worden. Gelet op de hoeveelheid documenten en het belang van de zaak hebben de advocaten van beide stichtingen gevraagd om nog een nadere schriftelijke ronde na deze comparitie.
Deze comparitie vindt plaats op dinsdag 13 mei aanstaande van 9.30 uur tot 11:30 uur bij de rechtbank te Amsterdam (Gerechtsgebouw, Parnassusweg 220, Dedelzaal). Aangezien het een openbare zitting betreft bent u vrij en uitgenodigd om deze zitting bij te wonen
Tenslotte wijs ik erop dat op dinsdag 27 mei aanstaande om 20:00 uur ’s avonds een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst zal plaatsvinden van de Stichting Stop de banken en Stichting Euribar om aan u toe te lichten wat er heeft plaatsgevonden op de comparitie bij de rechtbank en wat het verdere verloop van de procedure zal zijn. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Hotel De Witte Bergen (langs A1) bij Hilversum. U bent ook hier van harte welkom.
Kunt u uw komst naar de comparitie of voorlichtingsavond aankondigen via info@tk.nl?
Wij hebben dan een idee om hoeveel mensen het gaat.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Nieuwsbrief Euribar februari 2014

In de nieuwsbrief van december 2013 hebben wij vermeld dat wij aan het wachten waren op de zittingsdatum voor de comparitie van partijen, waarbij zowel de Stichting Euribar als ABN AMRO bij de rechtbank moet verschijnen. Inmiddels is deze datum gepland op 13 mei 2014.
Wij zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen van deze zitting, waarbij contact wordt gehouden met Stichting Stop de Banken, omdat zij op dezelfde zitting tegen ABN AMRO zal verschijnen. Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van december hoeft u bij deze zitting niet aanwezig te zijn maar kan dit wel aangezien het een openbare zitting betreft. Nogmaals het verzoek bij ons aan te geven indien u bij de zitting aanwezig wil zijn, zodat wij de rechtbank zo nodig kunnen verzoeken een grotere zittingszaal ter beschikking te stellen.

Wij verwachten dat er voor 13 mei 2014 geen nieuwe ontwikkelingen zullen zijn, anders dan dat wij bezig zijn met de voorbereiding van deze zaak. Na 13 mei 2014 zullen wij u berichten over het verloop van de zitting. Mochten er in de tussentijd toch ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u dat berichten.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de actie via het formulier op onze website (www.tk.nl onderaan). De kosten van aanmelden bedragen € 500,- exclusief BTW.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Nieuwsbrief Euribar december 2013

In onze laatste nieuwsbrief was vermeld dat de stichting haar dagvaarding aan ABN AMRO op 8 februari 2013 heeft uitgebracht en dat op 30 oktober 2013 ABN AMRO een antwoord geformuleerd heeft. Inmiddels heeft de Rechtbank te Amsterdam bepaald dat er een zogenaamde comparitie van partijen zal plaatsvinden. Een datum hiervoor zal op 8 januari a.s. worden bepaald. Bij een dergelijke comparitie moeten partijen bij de Rechtbank verschijnen om nadere informatie over hun vorderingen en stellingen aan de Rechtbank de geven. Bij deze gelegenheid probeert de Rechtbank vaak ook een schikking tussen partijen te treffen. Een dergelijke schikking ligt echter bij een collectieve actie minder voor de hand gelet op het grote aantal betrokken belangen. Mocht er sprake zijn van de mogelijkheid tot schikking dan zult u daarover geraadpleegd worden.
Op initiatief van de advocaat van Stichting Misrekening hebben de advocaten van ABN AMRO, stichting Stop de Banken en Stichting Misrekening op voorhand een brief gestuurd aan de Rechtbank met het verzoek aan de Rechtbank duidelijk aan te geven over welke onderwerpen zij tijdens de zitting met partijen overleg wil gaan voeren. Dit om er voor te zorgen dat alle partijen goed voorbereid kunnen zijn gelet op de grote hoeveelheid van (juridische) stellingen en onderwerpen die in de processtukken tot nu toe aan de orde zijn geweest.
Na verwachting zal er vóór de zittingsdatum in de onderhavige kwestie niet veel gebeuren. Wij zullen u in elk geval na deze zitting in 2014 nader informeren, of eerder indien daar aanleiding toe is.
U hoeft bij deze zitting niet aanwezig te zijn, maar aangezien het een openbare zitting is kan dit wel. Indien u bij de zitting aanwezig wil zijn verzoek ik u ons dit op voorhand te laten weten, zodat wij de Rechtbank zo nodig kunnen vragen een grotere zittingszaal ter beschikking te bestellen.
U kunt zich aanmelden voor de actie via het onderstaande formulier. De kosten van de aanmelding bedragen € 500,00 exclusief BTW.

Nieuwsbrief Euribar / ABN AMRO november 2013

Onder verwijzing naar de nieuwsbrief van september jl. berichten wij u dat ABN AMRO N.V. een 95 pagina’s tellend antwoord heeft geformuleerd in de procedure bij de Rechtbank Amsterdam, die thans gezamenlijk met Stichting Stop de Banken wordt gevoerd. Verder heeft de Rechtbank Amsterdam aangegeven in het eerste kwartaal van 2014 een zogenaamde “meervoudige comparitie” te willen gelasten. Dit betekent dat partijen gevraagd wordt ten overstaan van drie rechters hun standpunten toe te lichten, de Rechtbank van informatie te voorzien, waarbij de Rechtbank probeert te onderzoeken of partijen tot een schikking kunnen komen.
Op dit moment zijn wij namens Stichting Euribar bezig het antwoord van ABN AMRO N.V. te bestuderen. Ook de advocaten van Stichting Stop de Banken zijn hiermee bezig. Op korte termijn hebben de advocaten van beide Stichtingen overleg om de voorbereiding van deze (gezamenlijke) comparitie te bespreken.
In de volgende nieuwsbrief verwachten wij u te kunnen berichten wanneer deze comparitie van partijen zal plaatsvinden. Deze nieuwsbrief zal waarschijnlijk in december 2013 verschijnen.

Nieuwsbrief Euribar/ABN AMRO september 2013

Wij informeren u als volgt over de stand van zaken in de collectieve actie van de Stichting Euribar tegen ABN AMRO Bank bij de Rechtbank Amsterdam.

Allereerst voegen wij nogmaals de nieuwsbrief augustus 2013 bij, omdat ons gebleken is dat niet iedereen deze heeft ontvangen. Zoals uit die nieuwsbrief blijkt wordt de collectieve actie inmiddels voor de Rechtbank Amsterdam gevoerd.

Op 25 september jl. heeft de Rechtbank Amsterdam een tussenvonnis gewezen. Daarin wordt geen beslissing over de zaak gegeven. In dit tussenvonnis is bepaald dat de collectieve acties van Stichting StopDeBanken en Stichting Euribar gevoegd mogen worden. Dit betekent niet dat deze zaken in elkaar opgaan, maar dat deze tegelijkertijd in een procedure door de Rechtbank Amsterdam behandeld worden. Uiteindelijk zal in beide zaken een vonnis gewezen worden.

Op 25 september jl. heeft de rechtbank ABN AMRO een termijn tot 30 oktober a.s. gekregen heeft om haar antwoord te formuleren (een zogenaamde conclusie van antwoord) op de dagvaarding van Stichting Euribar (en die van Stichting StopDeBanken).

In de praktijk kan na 30 oktober a.s. nogmaals 6 weken uitstel verleend worden aan ABN AMRO om dit antwoord te formuleren. Na het indienen van dit antwoord door ABN AMRO zal de Rechtbank normaliter een verschijning van partijen (een zogenaamde ‘comparitie van partijen’) gelasten waarbij Stichting Euribar en ABN AMRO ter zitting moeten verschijnen. Tijdens deze zitting zal de Rechtbank nadere informatie van de partijen vragen en bezien of partijen tot een oplossing kunnen komen.

Het is echter ook mogelijk dat er na het antwoord van ABN AMRO eerst nog een andere schriftelijke ronde komt.

Hoe dan ook hoeft u niet vóór 2014 een vonnis te verwachten. Wij kunnen dit niet versnellen.

Na 30 oktober a.s. zullen wij nader berichten.

NIEUWSBRIEF STICHTING EURIBAR/ ABNAMRO augustus 2013

In de collectieve actie van de Stichting Euribar tegen de ABNAMRObank bij de rechtbank Amsterdam is de stand van zaken als volgt.

Ter rolle van 24 juli 2013 heeft de rechtbank bepaald dat de zaak niet bij de rechtbank Midden Nederland locatie Utrecht gaat lopen, maar zij heeft de zaak verwezen naar de rechtbank Amsterdam. De hoofdregel luidt dat de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde partij de rechtbank is waar een zaak moet worden aangebracht, maar van deze hoofdregel mag worden afgeweken als daar goede redenen voor zijn. De rechtbank heeft bepaald dat nu het beleid van de bank volledig in Amsterdam wordt bepaald, en ook alle communicatie daarover vanuit Amsterdam plaatsvindt, de rechtbank in Amsterdam het meest aangewezen is om het geschil te behandelen. Zij heeft de zaak dan ook verwezen naar deze rechtbank. Stichting Euribar zal de zaak alsnog aanhangig maken bij de rechtbank Amsterdam

De Stichting Euribar had de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht eveneens verzocht om haar procedure te voegen bij de procedure van StopDeBanken. Nu de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht zich onbevoegd heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar de rechtbank Amsterdam zal deze laatste rechtbank zich uitlaten over dit verzoek.

Omdat mr L.B. Melcherts met ingang van september 2013 rechter wordt in de rechtbank Rotterdam zal de behandeling van de zaak worden overgenomen door mr T.C.F.E. Rikmenspoel die vanaf het begin van de zaak betrokken is geweest.