Het Coronavirus en de vastgoedsector: onze praktische tips

17 maart 2020

De uitbraak van het Coronavirus en de in dat kader opgelegde overheidsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen  voor de vastgoedsector. Zowel voor uw eigen organisatie als voor de partijen waarmee u zaken doet.

TK geeft hieronder vastgoedondernemingen enkele praktische tips hoe zij met de situatie om kunnen gaan.

Voor uzelf kan dat bijvoorbeeld betekenen dat u moet reageren en anticiperen op omstandigheden die op dit moment moeilijk voorzienbaar zijn of dat uw gisteren gemaakte plannen vandaag in de prullenbak eindigen. Voor uw klanten, leveranciers, verhuurder, huurders, aannemers, opdrachtgevers en overige partijen waar u dagelijks mee te maken heeft is dat niet anders. En dat kan niet alleen onzekerheid met zich brengen maar (op termijn) ook verstoorde verstandhoudingen en juridische risico’s.

Voorziet u eventuele problemen bij de nakoming van gemaakte afspraken door ú of uw relaties? Dan is het verstandig om daar zo vroeg mogelijk op te anticiperen.

Hieronder enkele praktische adviezen hoe u daarmee kunt omgaan:

Informeer elkaar

Transparantie kan helpen om met elkaar tot oplossingen te komen en om eventuele problemen in een vroeg stadium het hoofd te bieden. Daarnaast voorkomt u daarmee dat u achteraf het verwijt kan worden wordt gemaakt dat u niet tijdig aan de bel heeft getrokken. Voorziet u bijvoorbeeld dat u mogelijk niet (volledig) aan de volgende huurtermijn kunt voldoen, of dat een project in uitvoering niet op de overeengekomen deadline gereed zal zijn, dan doet u er verstandig aan om de andere partij dat tijdig te laten weten.

Blijf redelijk

De wet verlangt dat contractspartijen redelijk met elkaar omgaan. In de huidige omstandigheden heeft dat gevolgen. Wat in dat kader precies van u of uw relaties is vereist, komt aan op maatwerk en is op voorhand niet nauwkeurig te bepalen. Uiteraard denken wij in dat kader graag met u mee. In ieder geval is het raadzaam om uw ogen niet te sluiten voor de belangen van de andere partij en de huidige omstandigheden en om uw verwachtingen, waar nodig, bij te stellen.

Maak eventueel nieuwe afspraken

Vertrouw niet zonder meer op begrip bij de andere partij voor uw situatie of op de naleving van mondelinge toezeggingen. Dit brengt risico’s met zich die u kunt voorkomen door nieuwe afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Dit biedt u niet alleen de meeste zekerheid, maar helpt ook om tot concrete afspraken te komen. Hoewel dit mogelijk extra tijd, kosten en moeite kan vergen, beperkt u hiermee het risico op discussies en juridische geschillen achteraf. Bovendien zijn zowel u als de andere partij gebaat bij duidelijkheid.

Wees alert

Ondanks het voorgaande, vormen de huidige omstandigheden geen vrijbrief om gemaakte afspraken niet na te komen. Ook kan niet het onmogelijke van uzelf of uw relatie worden verlangd. De gevolgen voor een aannemingsproject dat al niet lekker liep of van een huurder die al geruime tijd met een betalingsachterstand kampt, zijn niet ineens van de baan door de uitbraak van het Coronavirus. Wat u in dergelijke gevallen van uw aannemer of huurder kan verlangen, hangt af van de omstandigheden en de mate waarin de gevolgen van het Coronavirus de situatie doet verslechteren.

Denk vooruit

Staat u net op het punt om een nieuw project te starten, een nieuwe klant of leverancier aan te nemen of een met een (ver)huurder in zee te gaan, dan doet u er verstandig aan om in de onderliggende overeenkomst zo goed mogelijk te anticiperen op eventuele (nadelige) toekomstige ontwikkelingen rondom het virus en de maatschappelijke impact daarvan. Voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn het verlangen van extra zekerheid, de mogelijkheid om de samenwerking vroegtijdig op basis van een vooraf overeengekomen regeling te beëindigen en het risico op aansprakelijkheid bij (on)voorziene ontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken.

Bovenstaande adviezen kunnen de impact van de uitbraak van het Coronavirus op uw vastgoedorganisatie (mede) onder controle houden. De invulling hiervan is echter voor iedere partij anders. Uiteraard staat het sectorteam Vastgoed van TK ook nu voor u klaar om u van praktisch advies te voorzien, zodat u verder kunt.