Inzet van e-health door zorgaanbieders: leg uw plannen vast in beleid

08 februari 2022

Het gebruik van e-health door zorgaanbieders kan gevolgen hebben voor de organisatie van de zorg en vraagt om een helder en gedragen beleid. Naar aanleiding van een recente publicatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over e-health, behandelt TK in deze bijdrage de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een beleid voor e-health.

In de gezondheid(szorg) is e-health ondenkbaar: zorg is meer digitaal en wordt steeds vaker professioneler aangepakt. De inzet van informatie- en communicatietechnologie is van belang om de gezondheid(szorg) te ondersteunen en te verbeteren.

De IGJ heeft in december 2021 het artikel ‘Professionele digitale zorg vraagt van ziekenhuizen steeds opnieuw evalueren en verbeteren’ gepubliceerd. De IGJ vraagt daarin aandacht voor het op orde krijgen van de informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen en heeft aandachtspunten geformuleerd die ziekenhuizen kunnen gebruiken voor het realiseren goede en veilige zorg door middel van e-health. De publicatie is hier te raadplegen.

E-health kan ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie van de zorg, óók binnen uw organisatie. Het is daarom van belang afspraken rondom governance van ICT vast te leggen in een helder en gedragen beleid voor e-health. De NEN-ISO/IEC 38500 kan daarbij helpen. Bij het opstellen van een beleid raad ik aan de volgende onderdelen te betrekken.

  • Zorg voor een duidelijk én uniform beleid, waarin de doelen voor e-health zijn vastgelegd, dat goed toepasbaar is in de praktijk en is afgestemd met betrokkenen (zoals medewerkers, patiëntvertegenwoordigers, partners, etc.) waarbij rekening wordt gehouden met aspecten zoals zorgcontinuïteit en patiëntveiligheid;
  • Zorg voor een goede inrichting van uw organisatie en dat in het beleid is vastgelegd de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zoals besluitvorming) binnen de organisatie. Leg ook vast wanneer en op welke manier belanghebbende(n) en (ICT-)deskundige(n) worden betrokken;
  • Stel eisen aan de opleiding en ervaring van mensen die taken opgelegd hebben gekregen op het gebied van e-health;
  • Leg het proces vast om keuzes te maken over (wijzigingen van) e-health-initiatieven, wat daarvoor nodig is, wie daarbij betrokken is en op welke manier;
  • Plan structurele evaluatiemomenten in en pas het beleid aan waar nodig. Breng daarbij onder andere de risico’s van de huidige (en toekomstige) ICT/e-health-omgeving in kaart en welke acties daarvoor worden ondernomen of maatregelen worden getroffen;
  • Stel het bestuur in controle over de e-health-ontwikkelingen, in het bijzonder voor voortgang, kwaliteit en kosten.

Het is ook van belang aandacht te schenken aan thema’s zoals de invoering en gebruik van e-health-producten en -diensten, de patiëntparticipatie, samenwerken in het zorgnetwerk en elektronisch vastleggen en uitwisselen van gegevens én de informatiebeveiliging en continuïteit. Naast goed bestuur en verantwoord innoveren toetst de IGJ deze thema’s in het geval van toezicht op e-health bij zorgaanbieders.

De IGJ blijft e-health aandacht geven en is voornemens bezoeken te brengen aan andere ziekenhuizen en particuliere klinieken, om een beter beeld te krijgen van de randvoorwaarden voor digitale zorg en om zorgaanbieders te stimuleren verder te verbeteren.