Met de TK Quickscan voldoet u snel aan de WBTR

19 maart 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: de “Wet”) in werking. Met onze quickscan brengen we de voor u geldende aandachtspunten snel in kaart zodat u direct uw zaken op orde kunt brengen. We begeleiden u hierbij graag.

Door de invoering van de Wet op 1 juli a.s. zullen voor alle rechtspersonen nagenoeg dezelfde regelingen omtrent bestuur en toezicht van toepassing zijn. Hiermee wordt beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij voornamelijk stichtingen en verenigingen (in de publieke sector) te verbeteren. In onze eerdere blog hebben wij uitgebreid beschreven welke regelingen er worden gewijzigd.

Hieronder hebben wij de 3 belangrijkste punten van de Wet voor u op een rij gezet. Wij helpen u graag én snel verder met onze gratis quickscan.

Speerpunten WBTR:

Belet- en ontstentenisregeling

Vanaf 1 juli geldt dat stichtingen, vereniging, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen verplicht zijn om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van belet of ontstentenis van alle bestuurders.

Bij belet kunt u denken aan situaties waarin een bestuurder of commissaris tijdelijk zijn functie niet kan of mag uitoefenen. Zo is een voorbeeld hiervan schorsing, onbereikbaarheid of (langdurige) ziekte. Van ontstentenis is sprake zodra er een vacature ontstaat en de bestuurder of commissaris bijvoorbeeld is ontslagen of overleden.

Meervoudig stemrecht

De regeling omtrent het stemrecht voor bestuurders en commissarissen van de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting zal vanaf de inwerkingtreding van de Wet zodanig wijzigen dat een bestuurder of commissaris nooit meer stemmen kan uitbrengen dan zijn medefunctionarissen tezamen.

Tegenstrijdig belang

Op grond van de nieuwe Wet neemt een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang (ongeacht de rechtspersoon) niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het bepaalde onderwerp indien hij of zij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Deze regeling geldt al wel voor de BV en de NV, maar zal nu ook van toepassing zijn op een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Uiteraard is het wel van belang om inzichtelijk te hebben welk orgaan bevoegd is te besluiten in geval van een tegenstrijdig belang van alle bestuurders of commissarissen. De wet geeft hiervoor een regeling, echter kan hiervan worden afgeweken in de statuten. Na inwerkingtreding van de Wet kunt u op de statutaire tegenstrijdig belangregeling, welke afwijkt van de wettekst, geen beroep meer doen.

Moet u de statuten wijzigen?

De Wet kent een aantal overgangsbepalingen om u tegemoet te komen. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat alle wijzigingen in de statuten per 1 juli a.s. direct moeten zijn doorgevoerd. Met onze gratis quickscan geven we u snel inzicht in wat u op korte en lange termijn moet regelen.

Aanmelden quickscan

Via onderstaand formulier kunt u zich eenvoudig aanmelden.

  • Max. bestandsgrootte: 54 MB.