Blogserie: nieuwe DSM-richtlijn

Auteursrechten worden gemoderniseerd. 16 april 2021

Op 17 mei 2019 werd de Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (in het Engels: “Directive on copyright and related rights in the digital single market”) gepubliceerd.

De DSM-richtlijn heeft als doel om het auteursrecht te moderniseren, zodat rekening wordt gehouden met technologische ontwikkelingen en nieuwe distributiekanalen voor auteursrechtelijk beschermde content. De huidige auteursrechtwetgeving houdt namelijk onvoldoende rekening met de manier waarop auteursrechtelijk beschermde werken worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd als gevolg van de inzet van nieuwe technologieën. De DSM-richtlijn beoogt hier verandering in brengen.

De DSM-richtlijn dient over ongeveer twee maanden, uiterlijk op 7 juni 2021, in Nederlands recht te zijn omgezet. De implementatiewet ligt inmiddels gereed en zal grotendeels op 7 juni 2021 in werking treden. Als gevolg van de inwerkingtreding van de implementatiewet zullen er verschillende wijzigingen worden doorgevoerd in de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

De omzetting van de DSM-richtlijn heeft een aantal wezenlijke wijzigingen tot gevolg. Zo is er al veel te doen geweest over de uploadverplichting voor aanbieders van online platforms en de gevolgen van het invoeren van het uploadfilter (artikel 17 DSM-richtlijn). Dat is echter niet de enige wijziging. Zo introduceert de DSM-richtlijn ook een perspublicatierecht ter bescherming van onlinegebruik van perspublicaties (artikel 15 DSM-richtlijn) en worden lidstaten verplicht om een aantal excepties op te nemen in hun nationale recht voor tekst- en datamining, online onderwijs en behoud cultureel erfgoed (artikelen 3-5 DSM-richtlijn). Verder krijgen auteurs en uitvoerende kunstenaars het recht om een aanvullende passende billijke vergoeding te vorderen wanneer de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding onevenredig laag is ten opzichte van de inkomsten uit de exploitatie van de werken of uitvoeringen (artikel 20 DSM-richtlijn).

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Implementatiewet zullen wij in een blogserie aandacht besteden aan de belangrijkste wijzigingen van de DSM-richtlijn. Blijf hiervoor deze website volgen.