Het internationale zakendoen vraagt om overzichtelijke en duidelijke regels wat betreft de verantwoordelijkheden voor verkoper en koper. In de international commercial terms ofwel Incoterms®, opgesteld en uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce, ICC), worden voor een aantal veel voorkomende handelsbedingen de wederzijdse verplichtingen van verkoper en koper uiteengezet.

Partijen kunnen hierbij aansluiten door in hun overeenkomst naar (een van) deze Incoterms® te verwijzen. Op deze manier wordt voorkomen dat misverstanden ontstaan doordat de gebruikte clausules niet in alle rechtsstelsels in dezelfde zin worden uitgelegd. De Incoterms® kennen een internationale standaardinterpretatie en daarom zijn de regels uniform toepasbaar. Dit was de gedachte achter het invoeren van de Incoterms® in 1936. Elke 10 jaar worden de Incoterms® bijgewerkt zodat deze bij de praktijk blijven aansluiten. Een nieuwe versie staat gepland voor januari 2020. De aanpassingen zijn op dit moment in volle gang. De teamleden van Sector Handel & Industrie zullen in een aantal nieuwsberichten de aanstaande wijzigingen toelichten. Hieronder zetten wij eerst nog even de huidige Incoterms® 2010 kort uiteen en geven wij enkele tips inzake het gebruik van deze condities.

Incoterms® 2010

De condities geven antwoord op de vraag welke contractpartner verantwoordelijk is voor onder meer transport, verzekering, uitklaring en inklaring van de goederen. In totaal zijn er 11 verschillende condities, die zijn onderverdeeld in 4 categorieën: E-term (EXW – Ex Works), F-terms (FCA – Free Carrier, FAS – Free alongside ship & FOB – Free on board), C-terms (CFR – Cost and freight, CIF – Cost, insurance and freight, CPT – Carriage paid to & CIP – Carriage and insurance paid to) en D-terms (DAT – Delivery At Terminal, DAP- Delivery At Place & DDP – Delivered duty paid). Het belangrijkste verschil betreft het punt waarop het risico verschuift van de verkoper naar de koper. Bij de conditie EXW gaat dat risico zodra de goederen klaar staan voor transport. De verplichtingen van de verkoper zijn dan minimaal. De koper moet zelf het vervoer regelen en bekostigen. Als bij het inladen schade ontstaat, is dat dus al voor risico van de koper. Het andere uiterste en voor een koper het meest veilig is de conditie DDP, omdat het vervoer voor rekening en risico van de verkoper is.

Tips inzake gebruik
De Incoterms® vormen zelf geen volwaardige overeenkomst, maar de relevante condities dienen te worden opgenomen in de overeenkomst die contractspartijen afsluiten en waarin de afspraken over prijs, betalingswijze en -termijn enz. zijn vastgelegd. Het is daarbij van belang dat niet alleen de drieletterige afkorting vermeld wordt, maar dat ook de versie van de Incoterms® evident is. De Incoterms® 2010 verschillen van de vorige versie uit 2000. Zonder vermelding van de juiste versie kunnen alsnog misverstanden ontstaan. De contractspartijen moeten de juiste conditie voor de juiste goederen en modaliteit gebruiken. De condities EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP zijn geschikt voor elke modaliteit, maar de condities FAS, FOB, CFR en CIF alleen voor transport over water. Ook is het zaak de samenloop van Incoterms® en andere contractvoorwaarden te controleren en te waken voor inconsistenties daar tussen. Daarnaast moet steeds gecheckt worden of nadere specificaties nodig zijn. Dat laatste kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij de condities DAT of DAP. Bij toepassing van de condities CIF en CIP zal een koper moeten checken of de dekking van de verzekering van de verkoper toereikend is om het risico van koper af te dekken.

Wijzigingen
ICC lanceert in het najaar 2019 de nieuwe ICC Incoterms® 2020. Eén van de wijzigingen van de Incoterms® 2020 ten opzichte van de Incoterms® 2010 zal naar verwachting zijn het opsplitsen van de conditie FCA zijn: één voor transport over land en één voor zeetransport. Ook is de verwachting dat de conditie EXW verdwijnt en de conditie DDP opgesplitst wordt. De teamleden van Sector Handel & Industrie houden het in de gaten. Wordt vervolgd. Zie ook https://www.incoterms2020.nl/