Ontslag van een VvE-bestuur en de Kantonrechter als adviseur

21 mei 2019

Op 9 april jl. deed de Kantonrechter van de rechtbank Overijssel een uitspraak over het ontslag van een VvE-bestuur. Naast de juridische overwegingen omtrent het ontslagbesluit van de vergadering, vond de kantonrechter het kennelijk raadzaam om de leden van de VvE nog een advies voor na de rechtsstrijd mee te geven, teneinde nieuwe ruzies binnen de VvE – en daarmee natuurlijk ook potentiële procedures – te voorkomen.

De leden van de VvE zijn op 25 april 2018 in vergadering bijeen geweest en blijkens punt 5 van de notulen van de ALV is gesproken over het onderwerp: bestuurswijziging en verkiezing voorzitter.

Meneer A was op dat moment plaatsvervangend voorzitter van de VvE. Hoewel er wel over gediscussieerd is, heeft het bestuur het onderwerp van de agenda gehaald en doorgeschoven naar een volgende vergadering. Bij schrijven van 22 november 2018 heeft een aantal bewoners van de VvE het voorstel gedaan tot ontslag van het zittende bestuur en het aanstellen van een interim-bestuur voor de duur van maximaal een half jaar, bestaande uit drie leden onder voorstel van namen. Vervolgens zijn de leden van de VvE op 28 november 2018 opnieuw in vergadering bijeen geweest en blijkens de notulen van de ALV is gestemd en besloten tot het ontslaan van het bestuur onder benoeming van een interim-bestuur voor de duur van een half jaar.

Besluit niet geagendeerd

De ontslagen voorzitter vraagt de kantonrechter het besluit te vernietigen, omdat het besluit niet was geagendeerd. De kantonrechter wijst het verzoek echter af. Het agendapunt was immers door het zittende bestuur zelf verwijderd. Reeds diverse malen was de samenstelling van het bestuur onderwerp van discussie geweest. Het kan niet zo zijn dat een bestuur een discussie over de bestuurssamenstelling eigenhandig steeds uitstelt.

Aannemelijk is dat het bestuur en ook alle leden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ervan op de hoogte waren – of hadden kunnen zijn – dat de bestuurssamenstelling op de ALV van 28 november 2018 een te bespreken onderwerp zou kunnen zijn. Hierbij was ook een stemming te verwachten en in het verlengde daarvan ook de vraag wat zou moeten gebeuren nadat een stemming over het al dan niet ontslaan van het zittende bestuur zou hebben plaatsgevonden.

Ook het kiezen van een interim-bestuur lag aldus in de lijn van de verwachtingen. Te meer omdat het ontslag van het zittende bestuur en het aanstellen van een nieuw interim bestuur in één stuk werden besproken. Aangenomen moet dan ook worden dat naast een besluit tot ontslag van het zittende bestuur ook een besluit is genomen over de aanstelling van een interim-bestuur. Beide onderwerpen staan vermeld in één stuk en over dit stuk is gestemd tijdens de ALV van 28 november 2018. In de notulen is opgenomen dat dit door een van de leden is vastgesteld en er is geen melding gemaakt van enig protest tegen die vaststelling.

Advies kantonrechter

Dan komt de kantonrechter tot slot nog met een advies. Zij overweegt ten overvloede dat de benoeming van het interim-bestuur is geschied voor de duur van maximaal zes maanden. Dit staat immers ook in het stuk. Dit betekent dat het interim-bestuur er zorg voor dient te dragen dat er uiterlijk 28 april 2019 een nieuw bestuur zal zijn. De kantonrechter geeft daarbij betrokkenen ter overweging mee dat het raadzaam lijkt dat personen die betrokken zijn geweest bij de thans gerezen conflicten of daar nog steeds bij zijn betrokken, zich ervan weerhouden om zich kandidaat te stellen. Daarnaast geeft de kantonrechter de VvE mee, dat het raadzaam lijkt dat het bestuur en de vereniging zich laten voorzien van professionele ondersteuning.

Ik denk dat de kantonrechter hier goed aan heeft gedaan. Het gaat immers in feite om een burenruzie.