logo

Nieuws

Actueel

Minister doet uitspraak: Gemeente bepaalt niet het beleid van een corporatie, geen verplichting tot bijdrage aan particuliere woningen

22 mei 2019 door Edward van Lent
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron. De gemeente en de corporatie verschillen van mening over de vraag of de gemeente in het kader van prestatieafspraken een corporatie kan verplichten om uit eigen middelen te investeren in de aanpak van de particuliere woningvoorraad.

Ontslag van een VvE-bestuur en de Kantonrechter als adviseur

21 mei 2019 door Joost Donkersloot
Op 9 april jl. deed de Kantonrechter van de rechtbank Overijssel een uitspraak over het ontslag van een VvE-bestuur. Naast de juridische overwegingen omtrent het ontslagbesluit van de vergadering, vond de kantonrechter het kennelijk raadzaam om de leden van de VvE nog een advies voorbij de rechtsstrijd mee te geven, teneinde nieuwe ruzies binnen de VvE – en daarmee natuurlijk ook potentiële procedures - te voorkomen.

Het belang van het boekjaar: alles op een rij

17 mei 2019 door Maarten van Haren, Emily Hyde
In de statuten van een rechtspersoon wordt vermeld wat het boekjaar van deze rechtspersoon is. Meestal wordt opgenomen dat het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar. In dat geval begint het boekjaar op 1 januari en eindigt deze op 31 december van een jaar. Dit is echter niet altijd het meest gunstig.

Ontwerp Huisvestingsverordening en Beleidsregels onttrekking en woningvorming Leiden ter zage

15 mei 2019 door Floris van Galen
Het ontwerp van de beleidsregels onttrekking en woningvorming van gemeente Leiden ligt nu, samen met een ontwerp tot wijziging van de Huisvestingsverordening, tot en met 20 juni 2019 voor inspraak ter inzage. Eigenaren van studentenwoningen doen er goed aan de ontwerpen te bekijken en zo nodig in te spreken.

Milieuzonering en bestaande bedrijven in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Verschillende gemeenten beogen met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte gebieden met functiemenging mogelijk te maken, waar bedrijven en woningen dichter op elkaar kunnen worden gesitueerd dan voorheen mogelijk leek te zijn. Daarbij dient echter zorgvuldig rekening te worden gehouden met de belangen van bestaande bedrijven.