Samenwerking in de zorg

Van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar 08 april 2021

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft op 29 januari 2021 nieuwe uitgangspunten geformuleerd over de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar. In deze bijdrage zetten wij de wijzigingen van de uitgangspunten van de hoofdbehandelaar voor u op een rij en geven wij u de vier belangrijkste aandachtspunten voor de regiebehandelaar mee.

Vanwege de toegenomen complexiteit van zorg is meer flexibiliteit nodig in de taakuitvoering binnen de samenwerking. Vanaf nu is één zorgverlener belast met de regie over deze samenwerking. Taken binnen een samenwerking kunnen worden verdeeld tussen de bij de behandeling van de patiënt betrokken zorgverleners. Dit geldt ook wanneer de zorg wordt verleend door zorgverleners van verschillende instellingen. In deze bijdrage zetten wij de wijzigingen van de uitgangspunten van de hoofdbehandelaar voor u op een rij en geven wij u de vier belangrijkste aandachtspunten voor de regiebehandelaar mee.

Belangrijkste verschillen

  • De vrij gedetailleerde omschreven verantwoordelijkheden voor de hoofbehandelaar zijn door het CTG teruggebracht naar drie kernverantwoordelijkheden die gelden voor de regiebehandelaar, waarbij de uitgangspunten meer flexibel kunnen worden toegepast.
  • De nieuwe uitgangspunten voor de regiebehandelaar zijn:
  1. bewaken van de continuïteit en de samenhang van de zorgverlening aan patiënt;
  2. zorgen voor een adequate informatie-uitwisseling en dat voldoende overleg plaatsvindt tussen de betrokken zorgverleners;
  3. zorgen dat er één centraal aanspreekpunt is voor het tijdig beantwoorden van vragen over de behandeling.
  • Waar de hoofdbehandelaar eindeverantwoordelijke is voor de behandeling van de patiënt, ligt de nadruk bij de regiebehandelaar meer op gedeelde verantwoordelijkheid van de bij de behandeling betrokken zorgverleners. Dit mag geen afbreuk doen aan de individuele professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener jegens de patiënt (en diens naaste betrekking(en)) die de zorgverlener heeft en behoudt;
  • In de meeste gevallen was de hoofdbehandelaar een arts, die onder andere was belast met organisatie van de zorg. De rol van regiebehandelaar kan ook worden uitgevoerd door een andere bij de behandeling van de patiënt betrokken zorgverlener. Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of een physician assistent.

Aandachtspunten

Aandachtspunt 1: De regiebehandelaar wordt door de betrokken zorgverleners aangewezen, al dan niet aan de hand van intern beleid.

Aandachtspunt 2: De regiebehandelaar behoudt het overzicht in de uitvoering van de zorgverlening aan of behandeling van de patiënt en informeert actief naar de gang van zaken bij de betrokken zorgverleners. Daar waar nodig wordt een aanpassing van de gezamenlijke behandeling in gang gezet.

Aandachtspunt 3: De regiebehandelaar draagt zorg dat samenwerkingsafspraken worden gemaakt en dat die afspraken duidelijk worden vastgelegd voorafgaand aan de zorgverlening. De verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de zorgverleners dienen duidelijk te zijn, waarbij het gebruik van (evaluatie)criteria van belang is.

Aandachtspunt 4: De regiebehandelaar draagt zorg voor een centraal aanspreekpunt voor de patiënt en diens naaste betrekking(en). Deze rol hoeft de regiebehandelaar niet zelf te vervullen. Onder leiding van de regiebehandelaar worden vragen over de behandeling tijdig beantwoord.