Seksueel grensoverschrijdend gedrag leidt niet tot vuistregel van ernstige verwijtbaarheid

12 september 2022

Wanneer een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, betekent niet automatisch dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werknemer behoudt daardoor zijn recht op een transitievergoeding.

Hoge Raad 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:950

Een docent bewegingsleer aan de Hogeschool heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke studenten. De docent was al werkzaam bij de Hogeschool vanaf 1989. In 2006 en 2010 heeft de Hogeschool de docent gewaarschuwd dat hij zijn lesmethode, wat te veel fysiek contact kende, moest aanpassen. In 2017 heeft de docent zijn hand op de billen van een studente gelegd en heeft een andere studente als voorbeeld gebruikt om aan studenten te laten zien hoe zij het lichaam moeten masseren.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 2017 heeft de Hogeschool de rechtbank verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toekenning van een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de docent. De kantonrechter honoreerde het verzoek van de Hogeschool, maar het hof kwam tot oordeel dat de Hogeschool de transitievergoeding wel diende te betalen, nu de docent niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Nadat de Hoge Raad in zijn verwijzingsbeschikking had geoordeeld dat het hof die laatste beslissing onvoldoende had gemotiveerd, heeft het hof na verwijzing wederom geoordeeld dat een transitievergoeding verschuldigd is aan de docent.

De Hogeschool wendde zich wederom tot de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op het in artikel 7:673 lid 1 Burgerlijk Wetboek neergelegde recht van de werknemer op een transitievergoeding. Het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is een van deze uitzonderingen. Deze uitzondering moet echter terughoudend worden toegepast. De werknemer kan alleen zijn recht op een transitievergoeding kwijtraken in uitzonderlijke gevallen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidssituatie neemt niet automatisch ernstig verwijtbaar handelen met zich mee. Alle omstandigheden van het geval die van invloed zijn op de verwijtbaarheid van de werknemer moeten worden betrokken in de beoordeling, aldus de Hoge Raad. Als werkgever is het nuttig om dit in het achterhoofd te houden. Wanneer een werknemer seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, brengt dit niet meteen met zich mee dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dus geen recht heeft op een transitievergoeding.