Vastgoedbezitters en retailers sluiten Steunakkoord

Voorlopige oplossing tussen partijen ten tijde van coronacrisis 14 april 2020

Op Goede Vrijdag hebben belangenorganisaties van vastgoedbezitters, retailers en banken onder enige druk van de overheid een principeakkoord met elkaar gesloten, waarin zij afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij met de gevolgen van de corona-crisis omgaan.

Principeakkoord tussen partijen

Veel huurders van horeca- en winkelruimtes bevinden zich in onzekere tijden. Ook voor hun verhuurders levert dat de nodige onzekerheden op. Niemand weet hoe lang huurders hun ondernemingen nog gesloten moeten houden. En wat is wijsheid gedurende die periode in verband met de bekostiging van de gehuurde ruimte? Moet de huur worden betaald of mag deze – gelet op de uitzonderlijke omstandigheden – worden opgeschort? Heeft een huurder recht op (gedeeltelijke) kwijtschelding van betalingsverplichtingen? Branchepartijen sloten hierover op Goede Vrijdag een globaal principeakkoord.

Het Steunakkoord

De partijen die het Steunakkoord o.a. hebben gesloten zijn de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed (Vastgoed Belang), Inretail, Detailhandel Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Ministerie van Economische Zaken.

Het doel van deze partijen om een overeenkomst te sluiten is gelegen in het samen verdelen van de financiële pijn als gevolg van de huidige omstandigheden en – meer in het bijzonder – het bieden van een oplossing voor de hierdoor ontstane liquiditeitskrapte bij partijen. Met partijen wordt bedoeld: alle partijen, waaronder retailers, aandeelhouders van de retailers, verhuurders, banken en de overheid. Overeengekomen is dat al deze partijen hun steentje zullen bijdragen om liquiditeit en solvabiliteit te creëren om na de corona-crisis weer verder te kunnen. Partijen gaan daarbij uit van elkaars goede bedoelingen, het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid en hun rol in de keten.

Maatwerk is leidend

Leidend in het akkoord is het beginsel dat partijen per geval maatwerk zullen moeten leveren; geen huurder of verhuurder is hetzelfde. Partijen die proberen te profiteren van de huidige omstandigheden hebben geen streepje voor bij het bieden van maatwerk. Goed gedrag daarentegen moet worden gestimuleerd. Het maatwerk dient zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de door de overheid genomen maatregelen en de duur van het akkoord bedraagt in beginsel drie maanden; eind mei zal het akkoord worden geëvalueerd zullen er waar nodig vervolgafspraken worden gemaakt.

Meer in het bijzonder zijn de navolgende concrete afspraken gemaakt voor de korte termijn:

Huuropschorting

Huuropschorting voor (zoveel mogelijk) Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de maanden april t/m juni 2020, waarbij als periode van huuropschorting geldt: drie maanden vanaf april 2020, de hoogte van de huuropschorting zoveel mogelijk verlichting moet bieden met een minimum van 50% opschorting, waar nodig bijvoorbeeld 75% of zelfs 100%, mits dit mogelijk is voor de verhuurder, en rekening houdend met de proportionaliteit in grootte en draagkracht.

NB: extra maatwerk geldt – o.a. naar aanleiding van de discussie met retailers als ICI Paris en C&A – voor internationale retailers, retailers met vestigingen en formules in het buitenland en retailers met een internationale aandeelhouder. Van deze draagkrachtige retailers wordt een constructieve opstelling verwacht.

Verhuurders en financiers zullen gedurende de looptijd van het Steunakkoord geen gebruik maken van huuruitzettingen. Ook zullen zij geen aanspraak maken op door huurders verstrekte garanties, onder de voorwaarde dat dit – bijvoorbeeld voor een individuele verhuurder – niet noodzakelijk is om de belangen te beschermen.

In alle gevallen dienen de huurders aan te tonen dat op bovenstaande afspraken een beroep wordt gedaan wegens omzetverlies die direct aantoonbaar is als gevolg van de huidige corona-crisis. Het omzetverlies dat de desbetreffende retailer aantoonbaar dient te maken betreft in elk geval de offline omzet. Online omzet kan echter ook deel uit maken van het maatwerk als de retailer aantoonbaar kan maken dat ook deze omzet als gevolg van de corona-crisis aanzienlijk is gedaald.

Maximale inspanning

Retailers verbinden zich door ondertekening van het Steunakkoord tot het leveren van een maximale inspanning voor een veilige winkelopening, zodat weer omzet kan worden gegenereerd (vanaf een nog nader vast te stellen datum binnen de richtlijnen van de overheid). Retailers zien af van eenzijdige betalingsregelingen en committeren zich aan huurbetalingen voor zover binnen hun mogelijkheden, en in goed overleg met verhuurder.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van (huur-)betalingsverplichtingen kan aan de orde komen als de daadwerkelijke impact na drie maanden duidelijk is – per retailer, per verhuurder en/of per locatie, waarbij de methodiek in nader overleg zal worden bepaald, nadat partijen hebben kunnen vaststellen wat de schade als gevolg van de corona-crisis is. Deze uitgangspunten worden tijdens de evaluatie besproken. Bij al deze – nader te maken – afspraken – staat de redelijkheid en billijkheid voorop. Diverse lange termijn oplossingen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld Extend & Blend (eerder vernieuwen van huurvoorwaarden), verlenging van de huurtermijn, uitbreiden van huurgaranties, etc.

Flexibiliteit

Banken ondersteunen de reeds door de overheid genomen noodmaatregelen en zetten zich maximaal in om hun klanten door deze moeilijke periode heen te helpen. Dat geldt voor huurders én verhuurders. Banken zullen flexibiliteit betrachten en zij kunnen dit ook doen omdat zij gezonde buffers hebben. De BMKB-regeling voor tijdelijke liquiditeitssteun voor in de kern gezonde bedrijven is reeds verruimd en deze regeling zal ook voor grotere ondernemingen beschikbaar worden gesteld.

Banken hebben op deze manier door garanties van de overheid meer ruimte hebben om ondernemers te helpen met hun liquiditeit. Banken zullen zowel verhuurders als retailers met een financiering tot € 2,5 miljoen uitstel van aflossing voor een periode van zes maanden en maatwerk voor grotere financieringen.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u maatwerkafspraken maken met uw contractspartij? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.