Samenkomsten verboden: kun je nog VvE-besluiten nemen?

Besturen en besluiten tijdens de coronacrisis. 27 maart 2020

Met het verbod tot alle bijeenkomsten, zijn vergaderingen van verenigingen van eigenaars (VvE) voorlopig niet mogelijk. Nu nog tot 6 april a.s., maar de kans is groot dat het langer wordt. Kan een VvE dan nog wel besluiten nemen? Wat zijn de digitale mogelijkheden?

TK informeert u in dit artikel over de mogelijkheden en geldende voorwaarden.

Unaniem besluit

Zonder vergadering kan wel een vergaderbesluit worden genomen, maar dan moeten wel alle leden met het voorgestelde besluit schriftelijk instemmen, zo bepalen de Modelreglementen. Dat kan ook via digitale mogelijkheden. Als niet iedereen voor een dergelijk voorstel stemt, dan gelden echter de normale regels en moet in een vergadering worden gestemd en een kan een besluit (meestal) met een volstrekte meerderheid worden genomen (meer dan de helft).

Digitaal stemmen?

Voor VvE’s bestaat geen specifieke wettelijke regeling ten aanzien van het digitaal stemmen. Voor gewone verenigingen wel. Artikel 2:38 lid 6 en 7 BW bepaalt dat digitaal kan worden gestemd indien de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De statuten kunnen nog bepalen dat de stemgerechtigde ook digitaal kan deelnemen aan de beraadslaging.

De Kantonrechter Oost-Brabant oordeelde al in 2017 dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever het niet nodig heeft gevonden om voor VvE’s een aparte regeling op te nemen voor elektronisch stemmen. De modelreglementen 1973 tot en met 2006 bepalen enkel dat iedere eigenaar bevoegd is het stemrecht uit te oefenen. De wijze waarop dat moet gebeuren is niet vastgelegd. In deze modelreglementen is nergens bepaald dat digitaal stemmen niet is toegestaan. Daarbij woog de Kantonrechter nog mee, dat in dat specifieke geval gebruik was gemaakt van de software van een in VvE’s gespecialiseerd bedrijf (Twinq).

In het Modelreglement van 2017 is aansluiting gezocht bij de wettelijke voorwaarden voor de gewone vereniging voor wat betreft de voorwaarden waaraan de middelen moeten voldoen. In aanvulling op die voorwaarden is in het Modelreglement van 2017 nog vastgelegd dat de vergadering van eigenaars het elektronisch communicatiemiddel kan kiezen waarmee kan worden gestemd.

Digitaal vergaderen?

Digitaal stemmen is dus wel mogelijk, maar hoe zit het met digitaal vergaderen? Dat is niet hetzelfde.

Platformen als Skype, Facetime of Google Hangouts lijken bruikbaar. De vereiste waarborgen aan deze middelen zijn echter waarschijnlijk niet voldoende. Besluiten die zijn genomen tijdens een dergelijke elektronische vergadering kunnen ter vernietiging worden voorgelegd aan de kantonrechter. De kans bestaat zelfs dat die besluiten nietig zijn. De rechter zal waarschijnlijk wel meewegen dat fysieke vergaderingen op dit moment onmogelijk zijn, maar dat zegt niet dat de bezwaarmaker geen goede reden heeft om tegen het besluit te zijn. Als het besluit nietig is, komt de rechter daaraan niet eens toe. Overigens is het op dit moment de vraag of een dergelijk verzoek wel behandeld gaat worden bij de rechtbank. Die zijn immers ook gesloten, behalve voor zaken die echt spoed hebben.

Mocht de VvE er toch voor kiezen om een elektronische vergadering te houden, dan is het aan te bevelen om de genomen besluiten op de eerstvolgende reguliere vergadering te bekrachtigen.