Q&A: Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Antwoorden op de belangrijkste vragen. 03 maart 2022

Zorgaanbieders moeten goede zorg verlenen. Daarvoor is nodig dat een zorgverlener te allen tijde en ongeacht locatie kan beschikken over actuele, geldige en correcte informatie over de patiënt. De wetgever heeft zich daarom ten doel gesteld om het elektronisch uitwisselen van gegevens nader te uniformiseren aan de hand van het stellen van eisen aan taal en techniek.

Wegiz

Dit heeft geresulteerd in het Wetsvoorstel elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit wetsvoorstel moet nog door beide Kamers heen, maar de doelstelling van de regering is dat de Wegiz per 2023 gefaseerd zal worden ingevoerd.
Hier een korte Q&A over de Wegiz voor u als zorgaanbieder, zorgverlener of ICT-leverancier.

Q: Wat regelt de Wegiz?

A: In de Wegiz wordt geregeld hoe elektronische gegevens moeten worden uitgewisseld tussen zorgaanbieders. De Wegiz zal fungeren als een raamwet. In de onderliggende AMvB’s zal worden verwezen naar het stelsel van kwaliteitsstandaarden die moeten worden opgevolgd bij de uitwisseling van gegevens.

Q: Wie krijgen er met de Wegiz te maken?

A: De zorgaanbieder, de zorgverlener en de ICT-leverancier. De Wegiz verplicht de zorgaanbieder dat zorgverleners gebruik maken van een elektronische infrastructuur bij de uitwisseling van gegevens. Het betreffen zorgaanbieders en zorgverleners zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor ICT-leveranciers is de Wegiz van belang omdat door middel van de door de ICT-leverancier ontwikkelde software de zorgaanbieder moet kunnen voldoen aan de Wegiz.

Q: Bepaalt de Wegiz welke gegevens moeten worden uitgewisseld tussen zorgverleners?

A: Het uitgangspunt is dat de zorgprofessionals zelf bepalen welke gegevens voor het verlenen van goede zorg moeten worden uitgewisseld. Wel zal de Wegiz bepaalde gegevensuitwisselingen naar verwachting gaan verplichten. Toch is de Wegiz met name bedoeld als kaderwet waarin wordt bepaald dát gegevens elektronisch moeten worden uitgewisseld en ook wijst de Wegiz aan hoe dat moet gebeuren.

Q: Zal de Wegiz als juridische grondslag dienen voor het uitwisselen van bepaalde gegevens?

A: Nee, de wettelijke grondslag voor het delen van specifieke gegevens zal moeten berusten op andere wet- en regelgeving dan de Wegiz. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor de uitwisseling van gegevens waarop het medisch beroepsgeheim rust. De Wegiz zal niet bepalen dát gegevens moeten worden uitgewisseld, enkel dat áls gegevens worden uitgewisseld tussen zorgverleners dat die uitwisseling elektronisch plaatsvindt en ook hoe die uitwisseling dan moet plaatsvinden.

Laat u als organisatie of ICT-leverancier niet verassen door de komst van de Wegiz. Wij helpen u graag verder bij vragen over de Wegiz en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw organisatie straks klaar is voor inwerkingtreding van de Wegiz.