logo

Alle belangrijke juridische publicaties rondom het Coronavirus voor bedrijven

De maatregelen vanuit de overheid voor de bestrijding van het Coronavirus hebben grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Deze impact gaat ook gepaard met onzekerheden en uitdagingen op juridisch vlak die vragen om een directe aanpak. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest relevante informatie en aanbevelingen van dit moment.

Het Corona expertiseteam van TK

Om de klanten van TK direct te kunnen begeleiden voor alle juridische zaken als gevolg van het Coronavirus en de geldende maatregelen, heeft TK een Corona expertiseteam opgericht. Dit Corona expertiseteam heeft als doel om voor klanten van TK de meest adequate opvolging van zaken te waarborgen.

Het Corona expertiseteam hanteert een sectorgerichte benadering. Voor klanten houdt dit in dat zij zich te allen tijde kunnen richten tot de ondergenoemde contactpersonen.

Bekijk hier meer informatie over het TK corona expertiseteam >

TK begeleidt ondernemers in de aanvraag NOW-regeling.

Wees waakzaam bij uw aanvraag: houd zicht op de toekomst en de consequenties. Veel ondernemers bevinden zich in onzekere tijden. Niemand weet hoe lang de coronacrisis en de geldende maatregelen nog duren. Eén van de eerste zorgen voor ondernemers is het eigen personeel door blijven betalen. Om daar in te kunnen voorzien heeft het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW, afgekondigd.

TK licht toe hoe wij uw aanvraag kunnen begeleiden >

Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt elektronisch vergaderen mogelijk

Volgens de wet en de statuten van B.V.’s en N.V.’s is het verplicht om minimaal eens per jaar een algemene vergadering te houden. In verband met de huidige overheidsmaatregelen vanwege de uitbraak van COVID-19 (het coronavirus) zijn alle samenkomsten tot en met in ieder geval 19 mei a.s. verboden. De Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt elektronisch vergaderen (zoals Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor alle rechtspersonen mogelijk tot 1 sept 2020. Advies overheid: wilt u na 1 sept een digitale vergadering organiseren, pas de statuten hierop aan.

Lees meer over de voorwaarden en het advies van de overheid

Wat te doen als mijn onderneming niet meer te redden valt?

De wereldwijde economie is in de ban van het Coronavirus. Hele sectoren worden vrijwel totaal stilgelegd (horeca, hospitality, entertainment, cultuur, toerisme). Overheden maken de ene na de andere steunmaatregel bekend voor het bedrijfsleven. De uitvoering van de steunmaatregelen kost de overheid behoorlijk wat tijd. Tijd die veel ondernemers helaas niet hebben.

TK informeert u hoe u in deze situatie ook verder kunt >

Het Skype testament: tekenen op afstand

Bij sommige notariszaken, zoals een testament, is het verplicht om persoonlijk in het bijzijn van een notaris te tekenen. Door het coronavirus zijn veel mensen echter niet in de gelegenheid om naar de notaris te gaan. Denk aan mensen die in quarantaine zitten, in het ziekenhuis liggen of zijn opgenomen in een verpleeghuis. Hierdoor wordt het voor hen onmogelijk om een testament op te stellen. Een tijdelijke wet biedt hiervoor een oplossing: onder bepaalde omstandigheden mag een testament ‘op afstand’ getekend worden, dus zonder fysieke aanwezigheid bij een notaris.

Lees alles over dit onderwerp in onze kennisblog

Continuering vennootschap op aandeelhoudersniveau met ondernemersvolmacht

Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan moet uw vennootschap zonder u verder kunnen. Met de beletregeling kunt u uw onderneming rechtsgeldig door anderen laten vertegenwoordigen. In aanvulling kan een ondernemersvolmacht worden opgesteld die het mogelijk maakt dat ook op aandeelhoudersniveau zaken kunnen blijven doorgaan.

Lees meer in onze kennisblog >

Het coronavirus: de impact op commerciële contracten.

De eerste uitspraken inzake corona en de impact op commerciële contracten zijn een feit.

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Het is duidelijk dat de corona-crisis ondernemers confronteert met grote uitdagingen en uiteenlopende juridische vraagstukken. Er zijn inmiddels al enkele corona gerelateerde uitspraken over lopende contracten door de rechter gewezen.

In deze blog wordt de impact op (commerciële) contracten besproken >

Regel een vervanger als bestuurder van de rechtspersoon

Het coronavirus heeft voor ondernemers grote gevolgen. Naast de door het kabinet genomen maatregelen, zoals eventuele werktijdverkorting en uitstel van belastingafdrachten, spelen belangrijke vennootschapsrechtelijke zaken. In deze blog gaan we in op de mogelijkheid om een waarnemer in te stellen voor u als bestuurder indien u hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent.

TK informeert u over de mogelijkheid om een waarnemer in te stellen >

Samenkomsten verboden: kun je nog VvE-besluiten nemen?

Met het verbod tot alle bijeenkomsten, zijn vergaderingen van verenigingen van eigenaars (VvE) voorlopig niet mogelijk. Nu nog tot 6 april a.s., maar de kans is groot dat het langer wordt. Kan een VvE dan nog wel besluiten nemen? Wat zijn de digitale mogelijkheden?

TK informeert u in dit artikel over de mogelijkheden en geldende voorwaarden >

Subsidie voor inzet digitale toepassingen in de zorg

De coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben als bijkomend effect dat zorgaanbieders sterk moeten inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Voor veel zorgaanbieders geldt dat zij op dit moment worden geconfronteerd met een gebrek aan digitale inzetbaarheid. De rijksoverheid stimuleert middels subsidieregelingen een snelle uitbreiding van eHealth en de NZa kondigt tijdelijke maatregelen aan om belemmeringen en beperkende voorwaarden voor zorgverlening op afstand weg te nemen.

TK informeert u over de voorwaarden en mogelijkheden >

Organiseer een goed thuiswerkprotocol

Thuiswerken: leg afspraken en richtlijnen duidelijk vast. Minimaliseer problemen en risico’s voor u en uw medewerkers. Met een goed thuiswerkprotocol kunnen u en uw medewerkers ook nu direct verder.

TK licht de functie van een goed thuiswerkprotocol verder toe >

Alles wat nu bekend is over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Op 17 maart 2020 is de WTV-regeling (Werktijdverkorting) voor ondernemers door het kabinet omgezet naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. TK informeert u over alle zaken die nu bekend zijn rondom deze nieuwe regeling, ook wel de NOW genoemd.

Lees hier de laatste informatie over de NOW >

Uw zaak moeten sluiten en wel huur te betalen?

Vanaf 15 maart tot en met 6 april moet de horeca grotendeels gesloten zijn voor publiek. Ook steeds meer winkels sluiten toch maar hun deuren vanwege gezondheidsrisico’s. Wat is de invloed hiervan op lopende huurovereenkomsten?

eel van onze klanten hebben dezelfde vragen aangaande de huurverplichtingen. Welke invloed heeft het sluiten van de zaak op de huurovereenkomsten? Moet een huurder die de gehuurde ruimte niet meer kan gebruiken de huur blijven betalen? En hoe zit dat met de huurder van een winkel die besluit zijn winkelruimte wegens gezondheidsrisico’s te sluiten?

Waar moet u rekening mee houden. TK informeert u >

Subsidie digitale toepassingen in de zorg tijdens coronacrisis

De coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben als bijkomend effect dat zorgaanbieders sterk moeten inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Voor veel zorgaanbieders geldt dat zij op dit moment worden geconfronteerd met een gebrek aan digitale inzetbaarheid. De rijksoverheid stimuleert middels subsidieregelingen een snelle uitbreiding van eHealth en de NZa kondigt tijdelijke maatregelen aan om belemmeringen en beperkende voorwaarden voor zorgverlening op afstand weg te nemen.

TK informeert u over de inhoud en de voorwaarden >

Inzet voormalig zorgpersoneel toegestaan

Het kabinet heeft door de coronavirus pandemie aanvullende maatregelen genomen om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen. Het uitgangspunt is daarbij altijd het borgen van kwalitatief goede en veilige zorg. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen opgesteld om het tijdelijk gebruik van voormalig zorgpersoneel mogelijk te maken.

Advocaten Sander Tempel en Fleur Jansen informeren u over de voorwaarden >

Beperk de kans op privé-aansprakelijkheid

De overheidsmaatregelen inzake het coronavirus en de maatschappelijke ontwikkelingen zijn omstandigheden waar u als bestuurder rekening moet houden. Ook met het oog op uw eigen (privé) positie en de privé-aansprakelijkheid.

Instellingen en ondernemingen worden geconfronteerd met een snelle afname van inkomsten terwijl de kosten ondertussen wel blijven oplopen. Veel instellingen en ondernemingen zijn ondergebracht in een rechtspersoon. Bent u bestuurder of beleidsbepaler van zo’n rechtspersoon? Let u dan goed op het volgende zaken.

Bekijken de adviezen van TK aan bestuurders inzake de corona-crisis en privé-aansprakelijkheid >

Onze ervaringen en sectoroverstijgend advies

Het Coronavirus en de ingrijpende (overheids-)maatregelen hebben een ongekende impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen.

Alle sectoren en sectorketens worden geraakt. De Coronaontwikkelingen gaan razendsnel. Besluiten en maatregelen moeten nu worden genomen. Ruimte voor gedegen juridische afwegingen en advisering is er nauwelijks. Juridische vraagstukken worden ingehaald door de werkelijkheid. Er is geen tijd.

Binnen dit crisiskader opereert het TK Corona expertiseteam vanuit een sectorale benadering. Sector-overstijgend is of/hoe binnen de crisiskaders juridische afwegingen moeten worden gemaakt.

Bekijk hier onze eerste aanbevelingen en de belangrijkste handvatten>

Coronavirus en privacy: onze tips voor werkgevers

Het Coronavirus leidt bij veel werkgevers tot privacy gerelateerde vragen. Kunnen werknemers worden gedwongen tot het ondergaan van (medisch) onderzoek door bijvoorbeeld ‘aan de poort’ te scannen op koorts? Mag je met medewerkers spreken over symptomen die zij ervaren? Mogen besmettingen worden geregistreerd?

Bekijk hier onze tips voor werkgevers inzake het Coronavirus en privacy >

Coronavirus en de zorgplicht: onze tips voor werkgevers

Het Coronavirus leidt bij veel werkgevers tot vragen over welke verplichtingen zij hebben richting hun werknemers en welke acties zij kunnen ondernemen. Wat valt wel en wat valt niet binnen de zorgplicht die u heeft als werkgever?

Bekijk hier onze tips voor werkgevers inzake het Coronavirus en de zorgplicht >

Coronavirus en het medisch beroepsgeheim

Het nieuwe Coronavirus, COVID-19, is door de Minister voor Medische Zorg aangemerkt als een infectieziekte die behoort tot de zwaarste categorie. Heeft deze aanmerking gevolgen voor de geheimhoudingsplicht die op u rust in hoedanigheid van arts? En wat als u geen arts bent? Bent u verplicht om melding te doen van uw bevindingen? Zo ja, in welk geval, op welk moment en bij welke instantie? Mag u dan persoonsgegevens van uw patiënt delen, en zo ja, welke?

Via dit artikel informeren wij over het medisch beroepsgeheim ten tijde van het Coronavirus >

Het Coronavirus, het Onderwijs, CAO’s en de wet- en regelgeving

Scholen kregen op 15 maart te horen dat zij vanwege de Coronacrisis tot 6 april aanstaande hun deuren moeten sluiten. De aandacht van scholen is nu gericht op de doorgang van het onderwijs aan leerlingen en studenten, met name voor degenen die dit jaar examen moeten doen. Wet- en regelgeving en cao’s kunnen echter belemmeringen opwerpen. TK zet de wettelijke kaders en mogelijkheden binnen de onderwijscao’s op een rij.

Lees hier de wettelijke kaders en mogelijkheden binnen de onderwijscao’s >

Het Coronavirus en de vastgoedsector: onze praktische tips

De uitbraak van het Coronavirus en de in dat kader opgelegde overheidsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen  voor de vastgoedsector. Zowel voor uw eigen organisatie als voor de partijen waarmee u zaken doet. TK geeft vastgoedondernemingen enkele praktische tips hoe zij met de situatie om kunnen gaan.

Lees hier onze praktische tips aan vastgoedondernemingen >