Continuering vennootschap op aandeelhoudersniveau met ondernemersvolmacht

22 februari 2021

Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan moet uw vennootschap zonder u verder kunnen. Met de beletregeling kunt u uw onderneming rechtsgeldig door anderen laten vertegenwoordigen. In aanvulling kan een ondernemersvolmacht worden opgesteld die het mogelijk maakt dat ook op aandeelhoudersniveau zaken kunnen blijven doorgaan. Lees meer in onze kennisblog.

In onze eerdere blog schreven wij over de mogelijkheid tot het benoemen van een waarnemer voor u als bestuurder in een rechtspersoon indien u hiertoe zelf tijdelijk niet toe in staat bent. Ook op aandeelhoudersniveau kunt u zorgen voor de gewenste continuering.  

  • Door gebruik te maken van de statutaire beletregeling kan de vennootschap in rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
  • In aanvulling hierop kan een ondernemersvolmacht worden opgesteld die het ook mogelijk maakt dat ook op aandeelhoudersniveau zaken kunnen blijven doorgaan. In deze blog geven wij toelichting op de mogelijkheden van deze ondernemersvolmacht.

Volmacht

Met een volmacht geeft u een ander (de gevolmachtigde) de bevoegdheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. Indien deze gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn/haar bevoegdheid handelt, is niet de gevolmachtigde maar de volmachtgever gebonden aan de handeling.

Onderscheid met een procuratievolmacht

Vele ondernemingen kennen een procuratievolmacht, waarbij – naast de bestuurder – ook een andere persoon kan handelen namens deze vennootschap. Deze doorlopende volmacht, die wordt ingeschreven in het handelsregister, kan worden beperkt tot in de volmacht genoemde rechtshandelingen of een bepaald bedrag.

Een procuratievolmacht wordt vaak gegeven in het kader van een bepaalde functie, bijvoorbeeld om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan de CFO of een inkoopmanager.

De ondernemersvolmacht geldt echter enkel indien u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om te handelen en wordt niet ingeschreven in het handelsregister.

Strekking ondernemersvolmacht

In de ondernemersvolmacht kan de bevoegdheid worden gegeven om alle mogelijke handelingen te verrichten namens de onderneming, zoals (maar niet uitsluitend) het aangaan van inkoop- en verkoopcontracten, het doen van investeringen en het oprichten van rechtspersonen.

Hiernaast biedt de ondernemersvolmacht de mogelijkheid om ook de aandeelhoudersrechten in een vennootschap aan de gevolmachtigde toe te kennen. Dit betekent dat de gevolmachtigde daarmee ook de bevoegdheid toekomt om het stemrecht op de aandelen uit te oefenen, bijvoorbeeld om een bestuurder te benoemen of te ontslaan, de jaarrekening van de vennootschap vast te stellen en eventueel tot uitkering van dividend te besluiten. Ook hierbij betreft het een niet-uitsluitende opsomming waarbij dient te worden gemeld dat alle bevoegdheden van de algemene vergadering kunnen worden toegekend aan de gevolmachtigde.

De meeste aandeelhoudersbesluiten strekken – in tegenstelling tot de bestuursbesluiten – niet tot de dagelijkse gang van zaken in de onderneming, waardoor deze aandeelhoudersbesluiten minder frequent zullen worden genomen.

In sommige ondernemingen wordt dit echter anders doordat er zogenaamde goedkeuringsbesluiten zijn vastgesteld; dat wil zeggen besluiten die door het bestuur enkel kunnen worden genomen nadat de aandeelhoudersvergadering een voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Beperking bevoegdheid

Naast het afgeven van een volledige volmacht aan één specifieke persoon, is het mogelijk om meerdere gevolmachtigden te benoemen waarbij de individuele volmacht wordt beperkt maar de meer ingrijpende handelingen enkel kunnen worden genomen door de gevolmachtigden gezamenlijk.

Levenstestament

De ondernemersvolmacht vertoont enkele gelijkenissen met het levenstestament, waarin ten aanzien van privézaken een gevolmachtigde kan worden aangewezen indien iemand hiertoe zelf (tijdelijk) niet in staat is. Om in een dergelijke situatie een effectieve belangenbehartiging tot stand te brengen is het goed om beide zaken tegelijk te bespreken zodat deze op elkaar kunnen worden afgestemd.