DGA-regeling toepassen voor de werknemersverzekeringen: let op uw statuten

28 april 2021

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is, naast aandeelhouder, ook werknemer van de vennootschap. Een veel voorkomende vraag is of de DGA als werknemer verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Om dit vast te stellen zijn naast wettelijke regelingen ook de aandelenverhouding en de statuten van de vennootschap van belang. In deze kennisblog zetten wij de achtergrond hiervan op een rij.

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat betekent dat een DGA niet verplicht is om sociale premies af te dragen, maar ook niet het recht toekomt op een eventuele uitkering bij ziekte en/of werkloosheid.

Bepalend voor de vraag wie in dit kader als DGA wordt aangemerkt, is artikel 2 Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Op grond van dit artikel wordt onder een DGA verstaan:

  1. een bestuurder die houder is van een zodanig aantal aandelen dat hij ingevolge de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten; of
  2. een bestuurder die samen met de overige bestuurders allen ongeveer evenveel aandelen in de vennootschap bezitten (zgn. ‘nevengeschiktheid’, bijvoorbeeld indien de vier aandeelhouders/bestuurders allen 25% houden in de vennootschap).

Ten aanzien van dit aandelenbezit is niet van belang of deze aandelen rechtstreeks in de betreffende vennootschap wordt gehouden ofwel via een personal holdingvennootschap.

Bepalend is dus dat de partners/aandeelhouders allen bestuurder zijn en samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en als aandeelhouder allen een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien hieraan wordt voldaan, is de stemverhouding niet van belang.

Vennootschapsrechtelijke besluitvorming

Het besluit tot benoeming en ontslag van een bestuurder wordt volgens het vennootschapsrecht genomen door de algemene vergadering. In de statuten kan vervolgens worden bepaald of dit besluit met een normale meerderheid of bijvoorbeeld met een versterkte meerderheid dient te worden genomen. Hierbij geldt echter het wettelijke maximum dat een verhoogde meerderheid t.a.v. een besluit tot ontslag van een bestuurder maximaal kan worden genomen met versterkte meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, als vertegenwoordiging van meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Het opnemen van een unanimiteit in de statutaire regeling is hierdoor niet mogelijk t.a.v. een besluit tot ontslag van een bestuurder.

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in 2012 zijn de vennootschapsrechtelijke mogelijkheden m.b.t. het benoemen en ontslaan van bestuurders verruimd. Zo is het sindsdien mogelijk om soortaandelen te creëren en vervolgens de houders van iedere soort aandelen het recht geven om een ‘eigen’ bestuurder te benoemen.

Soort aandelen en de DGA-regeling

De hiervoor aangehaalde DGA-regeling met betrekking tot het benoemen van bestuurders kan een ongewenste verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen in sommige gevallen voorkomen.

Stel: Een B.V. heeft twee aandeelhouders in een 70/30-aandelenverhouding.

Op basis van de DGA-regeling is enkel de meerderheidsaandeelhouder niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Indien ook bij de minderheidsaandeelhouder de wens bestaat om binnen de DGA-regeling te vallen en aldus om niet verplicht verzekerd te zijn, dan kan dit via soortaandelen worden bereikt. In dat geval dienen de statuten van de vennootschap te worden gewijzigd, waarbij:

  • de door elk van de aandeelhouders gehouden aandelen worden vernummerd in aandelen A respectievelijk B (etc.);
  • de houders van iedere soort (letter)aandelen een eigen bestuurder kan benoemen of ontslaan; en
  • aldus enkel de betreffende aandeelhouder over zijn eigen ontslag als bestuurder van de vennootschap kan besluiten.

Op deze manier kan worden bereikt dat beide aandeelhouders in het voorbeeld voldoen aan de DGA-definitie zoals opgenomen in de Regeling Aanwijzing DGA.

Check statuten

Bij het opzetten van een vennootschapsstructuur en bij een overdracht van aandelen verdienen de eventuele gevolgen voor de sociale verzekeringsplicht de aandacht. In de praktijk wordt in beide situaties vaak niet rekening gehouden met de gevolgen op het gebied van de sociale verzekeringsplicht.

Hiernaast is in de Regeling geen rekening gehouden met certificering van aandelen, waardoor de zeggenschap over de aandelen kan afwijken van de verdeling van de onderliggende certificaten van aandelen. Ook het toepassen van andere soortaandelen, zoals stemrechtloze aandelen, (cumulatief) preferente aandelen of prioriteitsaandelen kunnen leiden tot onbedoelde gevolgen op het gebied van de eventuele toepassing van de DGA-regeling.

Gelet op het bovenstaande raden wij u aan om advies in te winnen om uw vennootschapsstructuur te beoordelen met het oog op de eventuele gewenste toepassing van de DGA-regeling.

Meer informatie: