Rapport ‘Ruimte voor economische activiteit’: behoefte bedrijfs- en kantoorlocaties tot 2030 in beeld

08 oktober 2019

In opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat, is de behoefte aan bedrijfs- en kantoorlocaties tot 2030 in kaart gebracht. Het rapport ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’ is op 23 september 2019 gepubliceerd. In het rapport zijn de groeiverwachtingen van achttien bedrijfstakken per regio op basis van twee scenario’s, te weten een behoedzaam en een gunstig scenario, in beeld gebracht. Het rapport is met name interessant voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en provincies en voor ontwikkelaars en beleggers.

Groei behoefte in beide scenario’s

De onderzoekers concluderen dat in beide scenario’s in de periode tot 2030 in het hele land de behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen en kantoren zal groeien. Uitgaande van 54.000 ha in 2018 neemt in het behoedzame scenario het ruimtegebruik met 10% toe tot ruim 59.000 hectare. In het gunstige scenario wordt een toename van het ruimtegebruik met 17% tot 63.000 hectare verwacht. Wat betreft kantoorruimte neemt, bij een oppervlakte van 42 miljoen m2 in 2018, in het behoedzame scenario het ruimtegebruik toe met 6% tot 45 miljoen m2 in 2030. In het gunstige scenario wordt een toename van het ruimtegebruik met 11% tot ruim 47 miljoen m2 in 2030 verwacht. De vraag naar bedrijventerreinen en kantoorruimte zal, zo verwachten de onderzoekers, het grootst zijn in het westen van het land.

Binnenstedelijke bedrijventerreinen transformeren naar woongebieden

Veel gemeenten worstelen met de vraag waar nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld kunnen worden. De wens bestaat om binnenstedelijke bedrijventerreinen te transformeren naar woongebieden. Dat kan slechts als elders ruimte wordt gevonden voor bedrijven. In de provincie Zuid-Holland is deze verplichting opgenomen in de Omgevingsverordening. In het buitengebied is inmiddels echter veel ruimte aangewezen als waardevol vanwege natuurwaarden of de landschappelijke waarde van het gebied. Dat maakt het niet eenvoudig om nieuwe, goed bereikbare bedrijventerreinen te realiseren.

Uit het rapport blijkt dat landelijk ongeveer 30% van de werkgelegenheid plaatsvindt op de formele bedrijventerreinen. In het zuiden werkt bijna 40% op een formeel bedrijventerrein. In het westen is dat 25%. Kantoren bieden ruimte aan circa een kwart van de werkgelegenheid. Bedrijventerreinen zijn dan ook van vitaal belang voor de werkgelegenheid.