Rechtbank gelast teruggave van in beslag genomen onderzoeksrapport aan zorginstelling

16 november 2023

Wordt uw zorginstelling geconfronteerd met een vordering tot verstrekking van gevoelige gegevens, laat u dan in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch adviseren. Sectorteam Zorg van TK heeft veel ervaring in vorderingen tot afgifte van gevoelige gegevens bij zorginstellingen. De advocaten van Sectorteam Zorg voorzien besturen en directies van zorginstellingen van raad en daad bij vorderingen tot afgifte van gevoelige gegevens, waaronder het indienen van bezwaar en het voeren van een gerechtelijke procedures tot teruggave van inbeslaggenomen gegevens.

Omstandigheden

Een zorginstelling rapporteerde op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een mogelijk incident waarbij een bewoner een blauwe plek opliep. Na intern onderzoek, waarvan de bevindingen aan de IGJ werden verstrekt, sloot de IGJ de zaak. De medewerker in kwestie trad niet lang daarna uit dienst. Vervolgens deed de curator van de bewoner aangifte, leidend tot een politieonderzoek. De officier van justitie heeft ten behoeve van het onderzoek het intern onderzoeksrapport gevorderd, dat door de rechter-commissaris was toegewezen. De zorginstelling heeft bij brief bezwaar gemaakt tegen de vordering. Het onderzoeksrapport is verzegeld aan de rechter-commissaris afgegeven. De rechter-commissaris heeft bij beslissing het bezwaarschrift van de zorginstelling ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing heeft de zorginstelling bij de rechtbank een klaagschrift ingediend. Het beklag strekt tot teruggave van het inbeslaggenomen onderzoeksrapport. Onlangs deed de rechtbank uitspraak.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de inbeslagname en het inzien van het interne onderzoeksrapport in deze kwestie in strijd is met de principes van proportionaliteit en subsidiariteit en dus niet voldoet aan de uitzonderingssituaties als gesteld in de Wkkgz en het Wetboek van Strafvordering (Sv).

De rechtbank benadrukt het belang van het verschoningsrecht voor het algemeen maatschappelijk belang dat men zich vrijelijk tot zorgverleners kan wenden zonder vrees voor openbaarmaking over datgeen dat aan de zorgverlener is toevertrouwd. Ook wijst de rechtbank op het belang van een veilig incident meldsysteem voor de kwaliteit van de zorg, wat wordt ondermijnd bij een ‘te lichte’ opvatting over de inbreuk op het verschoningsrecht. Hoewel de rechtbank niets wil afdoen aan de ernst van het veronderstelde delict, is het delict niet ernstig genoeg om daarvoor een inbreuk op het verschoningsrecht toe te staan.

Het belang van de vertrouwelijkheid van incidentmeldingen in de zorgrelatie wordt ook benadrukt in de Wkkgz, waarin duidelijk wordt gemaakt dat gegevens uit het incidentenregister bij geweld in de zorgrelatie alleen voor strafrechtelijk bewijs mogen worden gebruikt als ze niet op een andere manier kunnen worden verkregen. Dat is hier niet het geval, onder meer omdat het openbaar ministerie in de voorafgaande drie jaar geen ander onderzoek heeft gedaan naar de aanleiding van de aangifte van de curator.

De curator van de bewoner heeft weliswaar toestemming gegeven voor het verstrekken van het rapport aan het openbaar ministerie, maar deze toestemming is juridisch niet relevant, omdat de curator daartoe niet bevoegd is en het verschoningsrecht van de instelling niet opheft.

De rechtbank verklaart het beklag van de zorginstelling gegrond en gelast de teruggave aan de zorginstelling van het interne onderzoeksrapport dat in bewaring wordt gehouden bij het kabinet van de rechter-commissaris in de rechtbank.

Wat te doen als bij uw zorginstelling afgifte van gevoelige gegevens wordt gevorderd?

Zorginstellingen moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten bij een vordering tot afgifte van gevoelige gegevens. Alleen bij zeer uitzonderlijke omstandigheden is een inbreuk op het verschoningsrecht eventueel gerechtvaardigd. De aard en zwaarte van het delict en de vraag in hoeverre de relevante gegevens op andere wijze kunnen worden verkregen, zijn daarbij een aantal factoren die bij die beoordeling een rol spelen.

Als u vragen hebt over deze blog of wordt uw zorginstelling geconfronteerd met een vordering tot afgifte van gevoelige gegevens, neem dan vrijblijvend contact met ons op.