ROZ heeft nieuw model huurovereenkomst winkelruimte vastgesteld

26 januari 2023

Eind 2022 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model huurovereenkomst vastgesteld voor winkelruimte, ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd. Het oude model dateerde van 2012. Voor kantoorruimte en overige bedrijfsruimte – ook wel 230a-bedrijfsruimte – blijft voorlopig het model van 2015 van toepassing. De ontwikkelingen hebben een paar interessante wijzigingen opgeleverd.

Omzethuur (artikel 4)

Het kwam al regelmatig voor dat partijen een omzetgerelateerde huur (‘omzethuur’) afspraken. De ROZ heeft hiervoor nu een bijzondere model bepaling opgesteld. ROZ geeft aan, dat men dat artikel in artikel 17 van het model (Bijzondere bepalingen) kan opnemen ter vervanging van artikel 4 van het model. Een beetje omslachtig om dat zo te doen. Je kunt die modelbepaling ook gewoon als artikel 4 opnemen en de oorspronkelijke met een vaste huur schrappen.

Openingstijden (artikel 13)

Omdat een verhuurder in verband met een wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 januari 2022 openstelling van een winkel op door verhuurder gewenste openingstijden alleen nog kan afdwingen wanneer de huurder daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, is artikel 13 in de huurovereenkomst opgenomen. Hierin kunnen de openingstijden van de winkel opgenomen worden.

Overheidsmaatregelen (artikel 14)

Overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis hebben voor veel huurders het gebruik van het gehuurde verregaand beperkt. Dit heeft de gemoederen veel bezig gehouden, met uiteindelijk een uitspraak van de Hoge Raad waarin een rekenmodel is gegeven om de pijn tussen huurder en verhuurder te delen. In aansluiting hierop heeft de ROZ gemeend, dat het in de rede ligt dat partijen met elkaar in overleg treden, wanneer in de toekomst het gebruik van het gehuurde opnieuw door overheidsmaatregelen zo wezenlijk wordt beperkt dat ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst in strijd met de redelijkheid en billijkheid is.

Duurzaamheid / green lease (artikel 15)

In artikel 15 van het model is voorzien in de wettelijke verplichtingen van huurder en verhuurder die volgen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en eventueel andere verplichte duurzaamheidsmaatregelen die op enig moment getroffen moeten worden. Daarnaast raadt de ROZ huurder en verhuurder aan met elkaar in gesprek te gaan over aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. In artikel 15 van het model wordt hiervoor verwezen naar een bijlage. De ROZ heeft als voorbeeld een matrix opgesteld met mogelijke afspraken die partijen kunnen maken. Deze matrix is bedoeld is ter inspiratie.

Omgevingswet (artikel 16)

Ten tijde van het opstellen van het model was er sprake van dat de Omgevingswet op termijn in werking zal treden. Daarin wordt voorzien in dit artikel. De bedoeling ervan is, dat – na inwerkingtreding van de Omgevingswet – in plaats van het in de huurovereenkomst en algemene bepalingen genoemde Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit energieprestatie gebouwen, de daarvoor in de plaats komende wet- en regelgeving gelden, met de daarbij mogelijke andere begrippen.