Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) past modelclausule voor indexatie huur aan

29 april 2024

Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) past modelclausule voor indexatie huur aan

Op verzoek van The Netherlands Authority for Consumers and Markets heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de indexeringsclausule in haar modelhuurovereenkomsten voor bedrijfsruimte aangepast. Dat geldt zowel voor het model voor 290-bedrijfsruimte (kortweg ‘winkelruimte’) als voor overige bedrijfsruimte, ook wel 230a-bedrijfsruimte genoemd.  De consumentenprijsindex is daarmee niet langer maatgevend. Bovendien kan bij deflatie de huur wel ook neerwaarts worden aangepast. De nieuwe clausule beoogt onderhandeling over indexatie te bewerkstelligen door vier opties expliciet te benoemen en daaraan toe te voegen ‘of een andere door partijen overeen te komen index’.

Klaarblijkelijk was het iets teveel werk om ook de algemene bepalingen aan te passen, aangezien artikel 4.5.5 afsluitend bepaalt dat artikel 20 algemene bepalingen niet van toepassing is.

Kennelijk bood de huurdersvariant van INretail en Koninklijke Horeca Nederland van het 290-bedrijfsruimte model onvoldoende tegenwicht voor advies van brancheorganisatie ROZ.

Hieronder de nieuwe modeltekst:

4.5.1 Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt om een huurprijsaanpassing te realiseren, wordt de huurprijs jaarlijks [per ……… voor het eerst met ingang van ……… / na ommekomst van 12 maanden, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum*], aangepast:
a) met een vast percentage van …….%;  of
b) met inachtneming van artikel 4.5.2 van deze huurovereenkomst;  of
c) op een door partijen overeen te komen wijze, als volgt: ………………………………………………
4.5.2 Een conform artikel 4.5.1 onder b) overeengekomen aanpassing van de huurprijs in lijn met de prijsontwikkeling, vindt plaats op basis van: de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100) / dienstenprijsindex (DPI) commerciële dienstverlening en transport (2015=100) / producentenprijsindex (PPI) voedingsmiddelen (2015=100) / inputprijsindex nieuwbouwwoningen totaal (2015=100)*, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De aangepaste huurprijs wordt berekend volgens de formule: de aangepaste huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. Indien het CBS bekendmaking van het gekozen prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.
*Of een andere door partijen overeen te komen index.
4.5.3 Een aangepaste of geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.
4.5.4 Indien huurder of verhuurder gebruik wil maken van zijn wettelijke bevoegdheid om, afgezien van de overeengekomen huurprijsaanpassing als bedoeld in 4.5.1, nadere vaststelling van de huurprijs te verlangen, stelt hij de andere partij daarvan per aangetekende brief in kennis. Indien de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld, vindt de eerstvolgende aanpassing van de huurprijs plaats één jaar nadat de nieuw vastgestelde huurprijs is ingegaan, volgens de overeengekomen formule.
4.5.5 Artikel 20 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing.