Vakantieopbouw na twee jaar ziekte?

04 juli 2024

In Nederland is het recht op vakantiedagen nauw verbonden met het recht op loon. Dit principe wijkt af van Europese richtlijnen, waar het recht op vakantiedagen gekoppeld wordt aan het verrichten van arbeid. Dit verschil is met name belangrijk in de situatie dat een werknemer twee jaar ziek is geweest en niet bij zijn eigen werkgever kan re-integreren. Nadat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is geëindigd, komt het dienstverband in de meeste gevallen ten einde. Vaak sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst. Gaat de werknemer daar niet mee akkoord, dan kan de werkgever een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen bij het UWV. Nadat de werkgever toestemming verkrijgt, kan hij het dienstverband opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Echter, in beide beëindigingssituaties valt de einddatum van het dienstverband waarschijnlijk niet samen met de datum waarop de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Gelet op de verschillende benaderingen over vakantieopbouw, is het de vraag of werknemers na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht nog vakantie blijven opbouwen.

De Nederlandse benadering van vakantieopbouw

In Nederland is de opbouw van vakantiedagen gekoppeld aan het recht op loon. Dit houdt in dat een werknemer, wanneer hij geen recht meer heeft op loon, ook geen vakantiedagen meer opbouwt. Dit betekent strikt genomen dat werknemers die na twee jaar ziekte nog in dienst zijn en geen werkzaamheden verrichten, in beginsel geen vakantiedagen opbouwen.

Verschillen tussen Nederlands en Europees recht

In tegentelling tot Nederlandse wetgeving, koppelt Europese regelgeving vakantieopbouw aan het verrichten van arbeid. Daardoor houden zieke werknemers volledig recht op vakantieopbouw, ongeacht of ze nog recht hebben op loon. Dit betekent dat de Nederlandse wetgeving op dit punt afwijkt van de Europese richtlijnen en mogelijk in strijd is met het Europees recht. 

Rechtspraak in Nederland

Nederlandse rechtspraak heeft zich slechts beperkt uitgesproken over de opbouw en opname van vakantiedagen na langdurige ziekte. De Hoge Raad heeft zich hier nog niet over uitgelaten, maar recentelijk oordeelde een Nederlandse rechter dat een werknemer na twee jaar ziekte recht heeft op loon bij het opnemen van vakantiedagen. Dit oordeel is in lijn met bovengenoemde Europese regels, die voorschrijven dat een werknemer tijdens zijn vakantie financieel gelijk moet worden behandeld als wanneer hij zou werken. 

Gevolgen voor werkgevers en werknemers

Voor werkgevers betekent dit dat zij, wanneer zij werknemers na twee jaar ziekte in dienst houden, het risico lopen dat deze werknemers nog steeds vakantiedagen blijven opbouwen, zélfs als deze werknemers geen recht meer hebben op loon. Een richtlijnconforme uitleg houdt immers in dat werknemers vakantiedagen blijven opbouwen, zo lang zij na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht nog in dienst zijn.