Zorgactualiteiten

Alle belangrijke juridische publicaties rondom zorgactualiteiten

Binnen de zorgsector zijn er continu ontwikkelingen en daar moet op geanticipeerd worden. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met wijzigingen en uitdagingen op juridisch vlak, welke vragen om een directe aanpak. Onderstaand vindt u een overzicht van de zorgactualiteiten.

Wetgeving

Gegevensuitwisseling tussen de spoedeisende hulp en ambulancezorg

Sinds de komst van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wav) op 1 januari 2021 is er een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling tussen de spoedeisende hulp (SEH) en ambulancezorg (RAV). Deze gegevensuitwisseling is in het kader van verbetering van de kwaliteit van de ambulancezorgverlening van groot belang.

Bekijk hier de belangrijkste wijzingen en aandachtspunten >

 

Verduidelijking: selectieve vernietiging van het medisch dossier

Een patiënt heeft recht op vernietiging van zijn of haar medisch dossier. Ben je als hulpverlener ook verplicht een deel van het medisch dossier te vernietigen als de patiënt daarom verzoekt? Een belangrijke vraag: waar het recht op vernietiging in het geding is, loopt de hulpverlener een risico op een (tucht)klacht. Het Centraal Tuchtcollege heeft hierover duidelijkheid geschept. Het is van belang dat een (selectief) vernietigingsverzoek zorgvuldig wordt afgehandeld.

Lees hier de belangrijkste aandachtspunten

 

Abortus

Op 23 februari 2021 zal in de Eerste Kamer worden gestemd over een motie waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat abortus op grond van handicap wordt tegengegaan. Deze motie is ingediend door P. Schalk (SGP). Deze motie maakt onderdeel uit van het dossier: Initiatiefvoorstel Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)

Bekijk hier het initiatiefvoorstel >

Debat en vergadering

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 18 februari 2021, van 13:00 tot 17.00, spreekt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het overleg gaat onder andere over de voortgang van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Namens het kabinet zijn demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) en demissionair minister voor Rechtsbescherming Dekker aanwezig. U kunt live meekijken of meeluisteren. U kunt ook alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen

Kamerstukken; Brieven regering

Aanbesteding

Brief van 12 februari 2021 van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat met een uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden.

Bekijk hier de uitwerking van maatregelen >

 

Aanbesteding

Ontwerpbesluit van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat inzake wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) van 12 februari 2021.

Bekijk hier het Ontwerpbesluit >

 

Digitaal en Technologie

Brief van 12 februari 201 van Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken digitale ondersteuning pandemiebestrijding.

Lees hier de stand van zaken >

 

Digitaal en Technologie

Brief van 2 februari 2021 van Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken datalek GGD.

Lees hier de stand van zaken >

Fraudebestrijding

Brief van 29 januari 2021 van de Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Minister Van Ark voor Medische Zorg en Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de derde voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021 – Fraudebestrijding in de zorg.

Lees hier het derde voortgangsrapportage >

 

Geneesmiddelen

Brief van 12 februari 2021 van Minister Van Ark voor Medische Zorg met een uitwerking over de voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021.

Lees hier de uitwerking >

 

GGZ

Brief van 11 februari 2021 van Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpak van wachttijden in de ggz met Actieplan Wachttijden 2021.

Bekijk hier het actieplan >

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Brief van 12 februari 2021 van Minister van Ark voor Medische Zorg over het Jaaroverzicht 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bekijk hier het jaaroverzicht >

 

Jeugdzorg

Brief van 19 januari 2021 van Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de invulling aan de uitvoering van de motie van het lid Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag.

Lees hier de invulling aan de uitvoering van de motie >

 

Kwaliteit van zorg

In de kamerbrief van 9 februari 2021 informeert minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen in het wetstraject Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Minister De Jonge heeft besloten om af te zien van een wettelijke verplichtstelling van het gebruik van het Waarschuwingsregister. Minister De Jonge zal in de eerste helft van 2021 met veldpartijen de alternatieven bespreken om vervolgens de Tweede Kamer hierover te informeren.

Bekijk hier de kamerbrief-over-wetstraject-waarschuwingsregister-zorg-welzijn >

Langdurige zorg

Beleidsreactie van 18 januari 2021 van Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het rapport “Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020” van de Nederlandse Zorgautoriteit, inclusief het Samenvattend rapport van de NZa.

Lees hier de beleidsrectie >

 

Mondzorg en fysio

Brief van 12 februari 2021 van Minister van Ark voor Medische Zorg over de toegang tot mondzorg en fysio voor mensen met schuldenproblematiek.

Lees hier de brief >

 

Privacy

Brief van 19 januari 2021 van Minister Van Ark voor Medische Zorg inzake de Handreiking inzagerecht nabestaanden medisch dossier. Kamerstuk 34 994, Nr. 21: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt.

Bekijk hier de handreiking inzagerecht nabestaande medisch dossier >

 

Verpleeghuiszorg

Brief van 25 januari 2021 van Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Beleidsreactie over het NZa-adviesrapport over integrale vergelijking verpleeghuiszorg.

Bekijk hier de beleidsreactie over het MZa-adviesrapport >

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat, partner

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat, partner

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat, partner

Het sectorteam Zorg

/
Advocaat, partner