Wwft

| publicatiedatum: 05-02-2019

Advocatuur

Advocaten zijn verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, de identiteit te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU).

De Wwft is van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

  • het aan- of verkopen van registergoederen;
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van belastingadviseurs; of
  • het vestigen van een recht op hypotheek op een registergoed.

De Wwft is niet van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de eerste bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. Deze vrijstelling geldt ook indien de dienstverlening één van de hiervoor genoemde diensten betreft.

Advocaten zijn daarnaast op grond van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht om zich zo mogelijk bij aanvaarding van de opdracht te vergewissen van de identiteit van de cliënt en in voorkomend geval tevens van de identiteit van de tussenpersoon die de opdracht namens de cliënt verstrekt.

Identificatie, UBO-verklaring en PEP-verklaring

De advocaten van TK leven de Wwft en de Verordening op de advocatuur nauwgezet na. Dat betekent dat u voor de aanvang van de werkzaamheden zult worden gevraagd om zich te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Bij de aanvaarding van de opdracht gaat de advocaat daarnaast na of in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.

Indien sprake is van een dienst die valt onder de Wwft, voeren wij een cliëntonderzoek uit. Het kan zijn dat u in dat kader wordt gevraagd om een verklaring te overleggen, waarin duidelijk wordt gemaakt welke natuurlijke personen de uiteindelijk belanghebbenden zijn in de vennootschap (UBO-verklaring). Daarnaast kunt u worden gevraagd of de bestuurders of de UBO van de vennootschap politiek prominente personen zijn (PEP-verklaring).

Meldplicht ongebruikelijke transacties

Indien sprake is van een dienst die valt onder de Wwft, zijn de advocaten gehouden om ongebruikelijke transacties onverwijld te melden bij het FIU. U moet daarbij denken aan transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de Vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Ook kunt u denken aan transacties voor een bedrag van € 10.000,00 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen. Tot slot kan het gaan om transacties waarbij TK aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. TK neemt zelf nooit contante betalingen voor haar eigen diensten aan.

Indien wij een verplichte melding doen van een ongebruikelijke transactie, dan zijn wij gehouden tot geheimhouding daarvan, ook jegens de cliënt. Met andere woorden, wij mogen u van het feit dat een melding is gedaan niet op de hoogte brengen.

Wij zijn ook verplicht om een melding te doen van een ongebruikelijke transactie als het cliëntonderzoek ertoe heeft geleid dat wij afzien van het verlenen van onze diensten.

 

Notariaat

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris,
behalve het familie- en erfrecht.

Cliëntenonderzoek

Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris op grond van de Wwft verplicht is te doen. Verscherpt onderzoek is bijvoorbeeld verplicht voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden (PEP’s) en voor cliënten die in een staat wonen die door de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of fi nancieren van terrorisme, of in geval van een transactie die gerelateerd is aan een dergelijke staat.

Identiteit cliënt

Onderdanen van de EU/EER-landen en Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifi ëren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart met pasfoto of een geldig rijbewijs met pasfoto waarvan de houder in Nederland woont. Andere personen kunnen hun identiteit laten verifi ëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Het vaststellen van de identiteit kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar
worden gedaan.

UBO’s van rechtspersonen

De identiteit van een rechtspersoon, zoals bv, nv of stichting kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel een uittreksel in fysieke vorm zijn als een uittreksel in elektronische vorm dat door de notaris zelf wordt aangevraagd. Ook alle personen die een belang houden van meer dan 25 procent in het kapitaal van een rechtspersoon of daarin op andere wijze feitelijke zeggenschap hebben, moeten bekend zijn bij de notaris en hun identiteit desgewenst laten verifi ëren. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd oftewel ultimate benefi cial owners. De notaris kan verplicht zijn op grond van de Wwft nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen van € 15.000,- of meer. Op grond van de Wwft geldt voor de notaris bovendien de verplichting contante betalingen te melden bij de FIUNederland. Met ingang van 25 juli 2018 geldt deze meldingsplicht voor contante betalingen van € 10.000,- of meer, aan of door de notaris. Deze meldingsplicht geldt ook als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort of als de notaris op verzoek van een cliënt € 10.000,- of meer in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank. Door de cliënt voorgenomen contante betalingen van € 10.000,- of meer die niet worden uitgevoerd, moeten ook gemeld worden. De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.