Idee in vroeg stadium beschermen met depotakte

15 januari 2022

Ter bescherming van een idee is het mogelijk om dit neer te leggen ‘in depot’ bij de notaris. In deze blog leggen wij uit wat een depotakte betekent, wat hiermee juridisch kan worden bereikt en wat door middel van een depotakte kan worden vastgelegd.

Wat is een depotakte

De notaris neemt de door hem gepasseerde akten onder zich (in zijn protocol). Deze akten kunnen gaan over de levering van onroerend goed of een oprichting van een vennootschap, maar ook andere onderwerpen kunnen worden opgenomen in een notariële akte. De Wet op het Notarisambt bepaalt dat wanneer een notaris een onderhands stuk wordt aangeboden, de notaris van de opname hiervan een notariële akte te passeren en het onderhandse stuk aan deze akte als bijlage te hechten.

Onderhandse stukken

Bij een onderhands stuk kan gedacht worden aan een onderhands getekende overeenkomst, een getekende verklaring of aan bewijsstukken die een ontwikkeld idee of product omschrijven. De notaris kan in deze gevallen een depotakte passeren, waarin deze verklaart dat deze stukken aan hem zijn overhandigd door de betreffende persoon en deze in het protocol van de notaris wordt opgenomen.

Doordat het onderhandse stuk als bijlage aan de depotakte wordt gehecht, staat dwingendrechtelijk vast dat de betreffende partij op het moment van de dagtekening van de notariële akte beschikt over de informatie of het idee dat in de onderhandse stukken is opgenomen.

Effect van deponering

Een depotakte kan voornamelijk een rol spelen bij het vastleggen van een idee of een ontwikkeld product. In het geval van een nog lopende octrooi- of patentaanvraag, staat vast dat de partij op dat moment over het idee of het ontwikkelde product beschikt. In het kader van de intellectuele eigendom, kan deze dagtekening in geval van een later geschil een doorslaggevende rol hebben en de bewijspositie van de partij worden versterkt.

De bewijskracht die een depotakte geeft ziet dus voornamelijk op de dagtekening en de betreffende partij. De notaris zal geen uitspraak doen over de vraag aan wie de intellectuele eigendom toekomt.

Wat kan worden gedeponeerd?

  • In de praktijk wordt voornamelijk voor een deponering gekozen in geval van ontwikkeling van een idee, een businessplan, een modeltekening of werken op het gebied van de wetenschap en kunst.
  • Daarnaast kan een depotakte een rol spelen bij de vastlegging van eventuele (bestaande) schade aan gebouwen voorafgaand en tijdens bouwwerkzaamheden.

Fysieke informatie (print) deponeren

Achter de akte van depot, dient een fysiek stuk (als bijlage) te worden gehecht, omdat digitale bestanden (op bijvoorbeeld een USB-stick) niet in een envelop aan een depotakte kunnen worden toegevoegd. De informatie zal dus fysiek geprint worden en als document worden toegevoegd.