Het belang van het boekjaar: alles op een rij

17 mei 2019

In de statuten van een rechtspersoon wordt vermeld wat het boekjaar van deze rechtspersoon is. Meestal wordt opgenomen dat het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar. In dat geval begint het boekjaar op 1 januari en eindigt deze op 31 december van een jaar. Dit is echter niet altijd het meest gunstig.

Een boekjaar is van belang aangezien over deze periode jaarstukken moeten worden opgesteld. Deze jaarstukken moeten vervolgens binnen een bepaalde termijn worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze termijn verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn gedeponeerd.

Consolidatie in jaarrekening


Eerste boekjaar

Bij de oprichting van bijvoorbeeld een B.V. begint het eerste boekjaar te lopen vanaf het moment dat de oprichtingsakte wordt gepasseerd. Indien er wordt aangesloten bij het kalenderjaar, kan in de oprichtingsakte worden gekozen om het eerste boekjaar te laten eindigen op 31 december van het betreffende jaar ofwel op 31 december van het opvolgende jaar.

In het eerste geval wordt gesproken over een verkort boekjaar en in het tweede geval van een verlengd boekjaar. Als wordt gekozen voor een verlengd boekjaar, dan eindigt het boekjaar pas na afloop van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de oprichting tot stand komt. Bij een dergelijk verlengd boekjaar hoeft geen jaarrekening te worden gedeponeerd over het kalenderjaar waarin de oprichting heeft plaatsgevonden en kan dus kosten besparen.

Fiscaal

Het is echter niet in alle gevallen beter om te kiezen voor een verlengd eerste boekjaar. Een vennootschap moet in principe zelfstandig een belastingaangifte voor de vennootschapsbelasting doen. Indien een vennootschap voor 95% – of meer- dochtermaatschappij wordt van een andere vennootschap, dan is het ook mogelijk om deze vennootschappen een gezamenlijke (geconsolideerde) belastingaangifte te laten doen. Hierbij wordt ook wel gesproken over een ‘fiscale eenheid’.

Naast het voordeel van een gezamenlijke belastingaangifte, heeft deze fiscale eenheid ook tot gevolg dat de onderlinge resultaten van verschillende B.V.’s kunnen worden samengevoegd. Doordat op deze manier ‘plussen’ en ‘minnen’ kunnen worden samengevoegd, kan dit tot gevolg hebben dat minder belastingaangifte verschuldigd is doordat gekozen wordt voor een fiscale eenheid. Een voorwaarde voor het doen van een dergelijke gezamenlijke belastingaangifte is dat de boekjaren van deze vennootschappen gelijk lopen. Om deze reden moet soms worden gekozen voor een verkort eerste boekjaar.