Energietransitie

De uitwerking van het klimaatbeleid raakt ons allemaal

De energietransitie is volop gaande: energieneutraal bouwen, wijkgerichte aanpak, klimaatakkoord, zonneparken en windmolens, IPPC, Klimaatwet, Akkoord van Parijs, emissiehandel, gebouwgebonden financiering en subsidies voor warmtepompen.

Bedrijven worden geconfronteerd met aangescherpte emissienormen en energieprestatienormen. Burgers en verhuurders staan voor de vraag of en wanneer zij in hun woning moeten investeren.

Klimaatakkoord

Eind december 2018 is de uitkomst van het klimaatberaad, waaraan een groot aantal organisaties en bedrijven heeft deelgenomen, vastgelegd in het ontwerp Klimaatakkoord. De ambitie is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te brengen met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in internationaal verband bovendien voor een verhoging van de Europese doelstelling naar 55% in 2030.

Op grond van de Klimaatwet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, zal de uitstoot in 2050 moeten zijn teruggebracht met 95% ten opzichte van 1990. Daarnaast zal de energiesector in 2050 100% CO2-neutraal moeten zijn.

Dat alles vergt een enorme inspanning. Naar schatting acht miljoen gebouwen zullen moeten worden verduurzaamd. Om de doelen te halen moeten in 2030 200.000 woningen per jaar worden aangepakt. De industrie staat voor grote uitdagingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De aardgaswinning in Groningen wordt stopgezet.

Ontwikkelingen

De energietransitie gaat gepaard met een groot aantal wijzigingen van wet- en regelgeving, al dan niet als onderdeel van de Omgevingswet. Lokale en regionale overheden maken nieuw beleid. Banken komen met nieuwe producten voor de financiering van de energietransitie. Wij volgen al deze ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.