Correctierecht van de patiënt:

hoe zat het ook alweer? 03 maart 2022

De uitspraak van 10 januari 2022 van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarin de reikwijdte van het recht op correctie van gegevens ter discussie stond, geeft aanleiding om de uitgangspunten van dit patiëntenrecht te belichten.

Waar moet u bij het correctierecht op letten?

Een patiënt of betrokkene bij een medische beoordeling heeft recht op correctie van onjuistheden in het dossier respectievelijk rapportage en kan hiertoe een verzoek indienen. Het correctierecht is één van de patiëntenrechten en vindt zijn basis in artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Informeer de patiënt of betrokkene tijdig over zijn of haar correctierecht. Bijvoorbeeld in een privacyverklaring;
  • Het correctierecht is bedoeld om de patiënt of betrokkene bij een medische beoordeling in staat te stellen om feitelijke onjuistheden te laten corrigeren. Te denken valt aan onjuiste data (geboortedata, verwijsdata, verkeerd gespelde namen of onjuiste uitslagen);
  • Een correctieverzoek kan (normaal gesproken) worden gehonoreerd als de feitelijke onjuistheid op eenvoudige en objectieve wijze met behulp van andere documenten of gegevens kan worden aangetoond;
  • Het correctierecht is niet bedoeld om het professionele oordeel of conclusies van de hulpverlener waarmee de patiënt of betrokkene zich niet kan verenigen, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen;
  • Informeer de patiënt of betrokkene zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de uitvoering van het verzoek. Complexe verzoeken kunnen met twee maanden worden verlengd. Laat de patiënt of betrokkene in dat geval wel binnen één maand na ontvangst van het verzoek weten dat het verzoek wordt verlengd;
  • Onderbouw de afwijzing van het verzoek tot correctie van bepaalde gegevens.

Doet de patiënt of betrokkene een beroep op het correctierecht met betrekking onjuistheden die niet-feitelijk van aard zijn (zoals correctie van de diagnose)? Dan mag een (tegenstrijdige) verklaring aan het dossier of rapportage worden toegevoegd, die de visie van patiënt of betrokkene weergeeft. Ook kunnen de bevindingen van een andere hulpverlener worden toegevoegd.