Taxichauffeurs spannen rechtszaak aan

Ola Cabs geeft inzage in persoonsgegevens 08 april 2021

Als je je beroept op je recht op inzage, is het – gelet op deze uitspraak – belangrijk om op een aantal punten goed te letten.

Op 11 maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over een inzageverzoek op grond van de AVG. Het verzoek is gedaan door taxichauffeurs van Ola Cabs. Dit is een Indiaas bedrijf vergelijkbaar met Uber, waarbij via een digitaal platform een passagier en een taxichauffeur aan elkaar worden gekoppeld. De taxichauffeurs maken gebruik van de Ola Driver App en de passagiers van de Ola Cabs App. Hoe beoordeelt de rechter het inzageverzoek van de taxichauffeurs en welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?

Recht op inzage

Op grond van artikel 15 AVG heeft de persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zekerheid te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Met dit recht kan iemand controleren welke persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt en of deze persoonsgegevens wel kloppen. Dit inzagerecht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee dat persoonsgegevens van andere personen bij een eventuele verstrekking van een afschrift onleesbaar of geanonimiseerd dienen te worden.

Inzageverzoeken chauffeurs

De taxichauffeurs hebben verschillende inzageverzoeken gedaan bij Ola Cabs op grond van artikel 15 AVG. Zo vorderen zij inzage in de volgende gegevens:

 • Alle op hen betrekking hebbende persoonsgegevens;
 • Customer transactions, booking cancellation history, booking acceptance history;
 • Ratings;
 • GPS-data;
 • Device data;
 • Informatie over geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

De chauffeurs verzoeken daarnaast op grond van artikel 20 lid 1 AVG (overdraagbaarheid van gegevens of dataportabiliteit) dat Ola zal worden bevolen om bovengenoemde gegevens te verstrekken in een door hen verlangd formaat.

Belang inzage

Als belang bij de vordering noemen de chauffeurs onder andere het feit dat er in verschillende landen rechtszaken lopen tussen ondernemingen die via een digitaal platform diensten aanbieden en chauffeurs over de vraag of sprake is van een arbeidsrelatie. De verzochte gegevens zijn nodig voor chauffeurs om zich te organiseren en collectieve onderhandelingsmacht op te bouwen. Ook willen de chauffeurs kunnen bepalen of sprake is van discriminatie of ongelijke behandeling in de berekening van hun ‘rating’ in de Ola Driver App.

Wat oordeelt de rechter?

 • De rechter stelt dat artikel 15 AVG tot doel heeft de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld en te controleren of die gegevens juist zijn en rechtmatig zijn verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Ola) kan inzage echter weigeren indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Ook de verwerkingsverantwoordelijke zelf wordt begrepen onder ‘anderen’ in dit verband.
 • De chauffeurs wensen inzage in alle op hen betrekking hebbende persoonsgegevens die Ola verwerkt. Zij stellen zich op het standpunt dat zij dit verzoek niet nader hoeven toe te lichten, omdat Ola op grond van het transparantiebeginsel volledige transparantie moet bieden in de persoonsgegevens die zij verwerkt. De rechter oordeelt dat dit verzoek te algemeen is en wijst het af.
 • Met betrekking tot de overige gevorderde gegevens oordeelt de rechter als volgt:
  Ola moet geanonimiseerd inzage geven in door passagiers gegeven ratings en in gegevens waarop de fraud probability score en het earning profile, vormen van profilering, zijn gebaseerd. Daarnaast moet Ola gegevens die zijn verwerkt in een onregelmatigheidssignaleringssysteem en de gegevens die hebben geleid tot financiële sanctiebesluiten verstrekken. De overige inzage verzoeken worden afgewezen omdat zij niet goed zijn onderbouwd en/of niet relevant zijn voor de beoordeling door de chauffeurs van de rechtmatigheid van de verwerking, terwijl deze informatie wel een aantasting kan opleveren van de (privacy)rechten van de betrokkene.
 • Tot slot oordeelt de rechter dat de taxichauffeurs geen recht hebben op verstrekking in een specifiek verlangd format. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens houdt namelijk geen verplichting in om de persoonsgegevens in een CSV-bestand of door middel van een API te verstrekken.

Conclusie

Als je je beroept op je recht op inzage, is het – gelet op deze uitspraak- belangrijk om op een aantal punten goed te letten. Ten eerste is het belangrijk om in een verzoek tot inzage duidelijk en specifiek aan te geven op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Een algemeen verzoek volstaat niet. Daarnaast is duidelijk geworden dat een inzageverzoek niet onbegrensd is: een verwerkingsverantwoordelijke kan inzage weigeren indien de privacy belangen van anderen zwaarder wegen. Tot slot geldt dat verzoekers geen recht hebben op verstrekking in een specifiek door hen verlangd formaat op grond van het recht op overdraagbaarheid van gegevens.