De papierwinkel van de lage WW-premie

19 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Een van de maatregelen is de WW-premiedifferentiatie naar aard van het contract. Een werkgever komt pas in aanmerking voor een lage WW-premie, als werkgever en werknemer het arbeidscontract voor onbepaalde tijd hebben ondertekend. Voor tijdelijke arbeidscontracten en oproepcontracten betaalt de werkgever een hoge WW-premie. Het premieverschil bedraagt 5%.

Schriftelijkheidsvereiste

Op 9 december 2019 heeft Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin het schriftelijkheidsvereiste als een van de voorwaarden voor de lage WW-premie is uitgewerkt.

Voor veel werkgevers geldt echter, dat zij in het verleden de overgang van een tijdelijke naar een vaste aanstelling nooit hebben vastgelegd of hooguit een eenzijdig briefje daarover hebben gestuurd aan de medewerker. Om fraude te voorkomen eist de Belastingdienst dus twee handtekeningen onder een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, ook al blijkt reeds uit de duur van het dienstverband dat het gaat om een vast contract.

Om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen kan volgens de Minister worden volstaan met een schriftelijke, door beide partijen ondertekende aanvulling bij het oorspronkelijke arbeidscontract. Daarin moet staan dat de medewerker bij de werkgever reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Had de werkgever nog helemaal niets op papier gezet, dan zal hij alsnog moeten zorgen voor een door beide partijen getekend arbeidscontract voor onbepaalde tijd, waaruit het voorgaande blijkt. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Vermeld ook op de loonstrook of er een schriftelijk arbeidscontract (of addendum bij het oorspronkelijke arbeidscontract) is overeengekomen en geef in de loonaangifte aan met een indicatie Ja/Nee of hiervan sprake is.

Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, maar het arbeidscontract wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Deadline

De Minister geeft werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen. Deze coulance geldt alleen voor arbeidscontracten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidscontracten geldt de coulance niet.

Advies

Begin op tijd met het inventariseren en vastleggen van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. De praktijk leert dat medewerkers niet altijd even snel daaraan meewerken. Zorg voor een vastlegging door middel van een arbeidscontract, een addendum of een brief ter bevestiging van het arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Laat het document door de medewerker schriftelijk of  digitaal voor akkoord ondertekenen. Bewaar het document in de loonadministratie.